Jesteś kandydatem

Jeśli jesteś zainteresowany studiowaniem na Wydziale Chemii, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jesteś studentem

Jeśli jesteś studentem naszego Wydziału tu znajdziesz najważniejsze informacje

Szukasz współpracy

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Instytutem Chemii zapoznaj się z naszymi zainteresowaniami badawczymi i aparaturą

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej

W imieniu Komisji Doktorskiej, zapraszamy: na publiczną obronę pracy doktorskiej...

Obrona pracy doktorskiej

W imieniu Komisji Doktorskiej, zapraszamy: na publiczną obronę pracy doktorskiej...

Obrona pracy doktorskiej

W imieniu Komisji Doktorskiej, zapraszamy: na publiczną obronę pracy doktorskiej...

Projekt dla Koła Naukowego Chemików UO KORONAN z Wydziału Chemii i Farmacji w ramach IV edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” (więcej).

Konferencja 

Szanowni Państwo,
 
w dniach 26-29 maja 2024 roku odbędzie się jubileuszowe XX Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii, biologii i farmacji”. Pomysłodawcą i opiekunem naukowym Seminarium organizowanego od roku 2003 jest Profesor Henryk Koroniak z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizację najbliższego wydarzenia powierzono Profesor Izabeli Jasickiej-Misiak z Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Zatem w 2024 roku mamy zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa na Opolszczyznę. Pliższe informacje na tenat Semunarium Doktorantów można uzyskać na stronie  www.npcibxx.uni.opole.pl.
 
Organizatorzy

II Opolski Turniej Wiedzy Farmaceutycznej

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w

II OPOLSKIM TURNIEJU WIEDZY FARMACEUTYCZNEJ

Konkurs (regulamin) zostanie rozegrany 11 kwietnia 2024 r. w budynku Uniwersytetu Opolskiego ul. Oleska 48 w Opolu o godzinie 10.00.

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularzu proszę przesyłać elektronicznie: mstas@uni.opole.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2024 r

Skład Komisji Turniejowej:

dr Radosław Balwierz
dr Aneta Buczek
dr Monika Staś

Zmarł dr Marek Sudoł

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 grudnia 2023 r. zmarł dr Marek Sudoł, absolwent kierunku chemia w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej (od 1994 r. Uniwersytet Opolski). Po ukończeniu studiów, w 1973 r., podjął pracę w macierzystej uczelni najpierw jako asystent stażysta, asystent i starszy specjalista, a po uzyskaniu stopnia doktora, od 2006 roku, jako adiunkt w Katedrze Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów początkowo Instytutu a potem Wydziału Chemii. W latach 1975-1979 był kierownikiem Pracowni Analizy Instrumentalnej a od 1976 roku przez wiele kolejnych lat kierownikiem Ogólnoinstytutowej Pracowni Spektroskopii Absorpcyjnej FTIR. Od roku 1979 był także członkiem Ogólnouczelnianej Komisji Likwidacyjnej Środków Trwałych.

Działalność naukowa dr. Marka Sudoła skupiała się wokół chemicznej i fizycznej modyfikacji poliolefin przeznaczonych do szczególnych, specyficznych zastosowań praktycznych. Zajmował się badaniem mechanizmów starzenia i stabilizacji poliolefin, zachodzących pod wpływem różnych czynników destrukcyjnych, rozdziałem i identyfikacją składników układów analitycznie złożonych, a jego specjalnością była analiza identyfikacyjna metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR). Był autorem 34 recenzowanych publikacji i wielu wystąpień konferencyjnych.

Dr Marek Sudoł był także szczególnie zaangażowany w badania o charakterze praktycznym, czego efektem jest autorstwo lub współautorstwo 12 wdrożeń i opracowań zastosowanych w przemyśle, współautorstwo 19 patentów i wniosków racjonalizatorskich oraz wielu niepublikowanych rocznych sprawozdań z badań centralnie sterowanych w latach 1975-1990. Ponadto był autorem ponad 150 ekspertyz, opinii i orzeczeń technicznych z zakresu inżynierii materiałowej i materiałoznawstwa chemicznego, wykonanych na zlecenie Zakładu Usług Technicznych NOT w Opolu, Zakładów Ubezpieczeniowych PZU i TUR “Warta”, Sądu Rejonowego i Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz szeregu innych instytucji.

Dr Marek Sudoł, wybitny i uznany nie tylko w macierzystej uczelni, specjalista w zakresie spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, przez wiele lat niestrudzenie konsultował i wspierał swoją wiedzą oraz doświadczeniem badawczym każdego kto się do niego zwrócił o pomoc  w rozwiązywaniu problemów naukowych szczególnie w zakresie analizy strukturalnej organicznych substancji mało- i wielkocząsteczkowych oraz różnorodnych materiałów polimerowych. Opracował szereg procedur analitycznych wykorzystywanych obecnie przez pracowników, doktorantów i studentów. Jego oddanie nauce i zaangażowanie w prace analityczno-badawcze oraz szczególna serdeczność, życzliwość, prawość i koleżeńskość pozostaną na długo w naszej pamięci.

Msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona 28 grudnia 2023 r o godz. 13.00 w starej kaplicy cmentarnej Opole-Półwieś, po której nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego odpoczynku.

 

Współpracownicy z Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
z Instytutu Chemii

uhonorowana 

MEDALEM IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

 

 

Z wielką radością informujemy, że podczas tegorocznego 65 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbył się w dn. 18-22.09.2023 w Toruniu, prof. dr hab. inż. Krystyna CZAJA została uhonorowana MEDALEM IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO. 

To wyróżnienie jest przyznawane  wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz  Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, stanowiące podstawę wdrożeń przemysłowych innowacyjnych produktów i procesów chemicznych.

Profesor Krystyna Czaja jest wybitnym specjalistą w dziedzinie materiałów polimerowych, a obszar jej badań obejmuje między innymi polimeryzację koordynacyjną i kopolimeryzację olefin oraz syntezę i charakterystykę katalizatorów stosowanych w tych procesach. Profesor Krystyna Czaja ma również znaczące osiągnięcia w zakresie bio-, termo- oraz fotodegradacji i starzenia atmosferycznego różnorodnych materiałów polimerowych.

Efekty badań Pani Profesor stały się podstawą opracowania 35 patentów i kilku zgłoszeń patentowych oraz blisko 200 artykułów naukowych. Jako ekspert merytoryczny współpracowała przy realizacji projektów i usług, głównie w zakresie wytwarzania i charakterystyki właściwości materiałów polimerowych. Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania opinii i ekspertyz dla przedsiębiorstw z sektora, w tym również opinii dot. innowacyjności. Z powołania Ministra właściwego ds. gospodarki, jest członkiem  Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, gdzie z wyboru pełni funkcję przewodniczącej. Prywatnie lubi podróże krajowe i zagraniczne.

Fot. Tomasz Swebocki

 W dniu 10 grudnia 2022 roku w budynku Uniwersytetu Opolskiego mieszczącego się przy ulicy Oleskiej 48 odbył się Zjazd Zimowy Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W tegorocznej edycji udział wzięło 140 osób z 21 ośrodków akademickich w kraju. Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania wykładów, zapoznania się z wynikami badań swoich koleżanek i kolegów reprezentujących Uczelnie z całej Polski, a także nawiązania nowych znajomości.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego dziękujemy wszystkim za wsparcie merytoryczne i materialne. Szczególne podziękowania kierujemy do opiekuna oraz członków Koła Naukowego Chemików KORONAN  za pomoc w organizacji sesji posterowej 🙂

Dr Paweł Lenartowicz z Katedry Chemii Organicznej i Biochemii otrzyma grant o wartości 33 000 zł w wyniku rozstrzygniętego konkursu MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauki. Tytuł projektu brzmi „β-bromodehydropeptydy jako prekursory do otrzymywania zszytych peptydów”. Wyniki zaplanowanych badań pilotażowych mają dać odpowiedź na pytanie czy reakcja przyłączenia tioli do reszt β-bromodehydroalanylowych będzie użyteczna do makrocyklizacji peptydów. Makrocyklizacja peptydów jest wykorzystywana w syntezie peptydów/peptydomimetyków o potencjalnym działaniu terapeutycznym.

 Laureatowi gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy naukowej!

NOBEL Z CHEMII 2022

Wyróżnienie dla dr hab. Anny Poliwoda, prof. UO

 

(fot. Piotr Bieńkowski)

Co roku przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN zgłasza do wyróżnienia przez Komitet, osoby szczególnie zasłużone, które swoją pracą i zaangażowaniem wniosły znaczący wkład w działalność na rzecz Komitetu. W tym roku wyróżnienie medalem „za zasługi na rzecz KChA PAN” i popularyzację chemii analitycznej trafiło do rąk dr hab. Anny Poliwoda, z Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas Uroczystego Otwarcia Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej PoKoChA, która odbyła się na Politechnice Łódzkiej w dniach 19-23 czerwca 2022.

 

NOBEL Z CHEMII

Rekrutacja 2021/2022

 

   

PKA – 6 letnia akredytacja

 

   

 Instytutu Chemii UO głównym organizatorem

Międzynarodowego Sympozjum QUO VADIS Life Sciences

które odbędzie się w dniach 23-27 czerwca 2021 roku w Opolu, w trybie hybrydowym (więcej szczegółów).

Wiadomości archiwalne


 

NOBEL Z CHEMII

pdf 1, pdf 2

Nekrolog Mateusz Rakowski

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu
na wieczny odpoczynek studenta II roku Chemii

 Mateusza Rakowskiego

 Łącząc się w smutku, pragniemy złożyć całej Rodzinie najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 19 stycznia (środa) o godz. 14:00,
w kościele św. Piotra i Pawła w Steblowie (ul. Cmentarna, 47-300 Steblów).

Nekrolog doc. dr inż. Alfred Rabczuk

Z żalem zawiadamiamy,

że w dniu 29 listopada 202,1 przeżywszy 85 lat, roku

zmarł doc. dr inż. Alfred Rabczuk,

były wykładowca Uniwersytetu Opolskiego,

związany przez wiele lat z Instytutem Chemii.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 4 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w starej kaplicy cmentarnej Opole-Półwieś, po której nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.

FORTHEM

Specjalna oferta dla studentów pierwszego roku!

FORTHEM Buddy Programme

Program Buddy jakiego jeszcze nie znacie!

Chcesz nawiązać kontakt z inny pierwszoroczniakami z takich uczelni jak Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji, Uniwersytet Burgundzki w Dijon, Uniwersytet w Jyväskylä, Uniwersytet w Palermo, Uniwersytet Łotewski w Rydze oraz Uniwersytet w Walencji?
Chcesz praktykować komunikację w obcych językach?
Chcesz dzielić się swoim doświadczeniem, a także czerpać z doświadczenia innych?
O co w tym wszystkich chodzi? To proste!

Połączymy Cię z 6 studentami pierwszego roku, po jednym z każdej partnerskiej uczelni, abyście mogli razem odkrywać możliwości, jakie daje Wam FORTHEM.
Buddy Challenges online, zdobywanie odznak za aktywność, a może wyjazd do partnerskiej uczelni? To wszystko jest w zasięgu ręki FORTHEM Buddy.

Zgłoś sie już teraz! Wypełnij formularz, a już niedługo będziesz mógł stać się częścią społeczności FORTHEM.
https://forms.office.com/r/fi2CkatR4z

Międzynarodowe grupy powstaną w momencie, kiedy otrzymamy zgłoszenia ze wszystkich uczelni, dlatego nie zwlekaj!
Nie wymagamy testów językowych ani żadnych innych skomplikowanych rzeczy, a udział jest całkowicie darmowy!
A w przypadku pytań – pisz śmiało na forthem@uni.opole.pl.

Czekamy na Twoje zgłoszenie do 5 listopada!

KURS OGÓLNOUCZELNIANY

KURSY OGÓLNOUCZELNIANE WYDZIAŁU CHEMII

dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, prof. UO – “Naturalne i syntetyczne substancje uzależniające” (Natural and synthetic drug of abuse) – WYKŁAD (8 i 22 III, 12 i 26 IV, 10 i 24 V, 7 i 21 VI)  – 16.30-18.00 MS Teams

Nekrolog profesora Andrzeja DWORAKA

W dniu 10 lutego 2021 r. zmarł Pan prof. dr hab. Andrzej DWORAK, wybitny naukowiec, niestrudzony organizator i wychowawca wielu młodych chemików, prawy, serdeczny i niezwykle życzliwy człowiek.

Pan Andrzej Dworak urodził się w roku 1945 w Zabrzu. Ukończył studia na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie w 1969 r. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 1980 r. a doktora habilitowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w 1998 r. Odbył zagraniczne staże naukowe  jako post-doc w USA u prof. Jima Harwooda oraz w Niemczech u prof. R.C. Schulza. Tytuł profesora nauk chemicznych z rąk Prezydenta RP uzyskał w 2006 r.

Zainteresowania naukowe Profesora, koncentrowały się na badaniach podstawowych z zakresu nauki o polimerach, w tym żyjących i kontrolowanych procesach polimeryzacji, syntezie i właściwościach polimerowych materiałów nanostrukturalnych, polimerów o nieliniowej architekturze (gwiazdy i układy rozgałęzione), a także polimerów wrażliwych na bodźce obejmujących materiały dla zastosowań medycznych. Jego dorobek naukowy obejmuje blisko 140 publikacji cytowanych ponad 3000 razy oraz kilka patentów.

Pan Andrzej Dworak od 1970 do 1989 roku był pracownikiem ówczesnego Instytutu Chemii Polimerów PAN w Zabrzu, a potem pracownikiem i dyrektorem Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach. Po połączeniu w 2007 r., z Jego inicjatywy, tej jednostki z Centrum Polimerów PAN w Zabrzu, pełnił do końca 2019 r. funkcję dyrektora utworzonego Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. W ciągu kilkunastu lat doprowadził do konsolidacji rozproszonej tematyki badawczej i rozwoju naukowego pracowników Centrum oraz, nie mniej ważnego, imponującego rozwoju infrastruktury tej jednostki. Pod Jego kierownictwem Centrum stało się wiodącą chemiczną placówką Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2000 do 2012 prof. Andrzej Dworak był równolegle pracownikiem Instytutu, a następnie Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, zatrudnionym początkowo na stanowisku profesora uczelni, a od 2006 r., po uzyskaniu tytułu profesora nauk chemicznych, na stanowisku profesora zwyczajnego. Wielu rocznikom studentów uczelni opolskiej przekazywał wiedzę z zakresu chemii polimerów i materiałów polimerowych o zdefiniowanej, nieliniowej architekturze oraz tzw. smart materials. Był ceniony i lubiany przez studentów i współpracowników. Jako inicjator powołania Europejskiego Studium Doktoranckiego, umożliwił w nim udział także opolskim doktorantom. Włączał także współpracowników z Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów w prace realizowane w ramach swoich licznych krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Efektem tych wspólnych prac były publikacje także afiliowane do Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

W zabrzańskim Centrum, ale także w opolskiej uczelni, wychował wiele pokoleń młodych chemików, z których wielu kontynuuje Jego pasję naukową. Tylko w Uniwersytecie Opolskim wypromował ok. 20 magistrów i kilku doktorów, a także był inicjatorem postępowań awansowych na stopień naukowy doktora habilitowanego i tytuł profesora kilkoro pracowników zabrzańskiego Centrum.

Prof. Andrzej Dworak wykazywał się także niezwykle bogatą działalnością organizacyjną poza jednostkami zatrudnienia. Był inicjatorem pierwszego w Polsce Europejskiego Studium Doktoranckiego pn. Nowoczesne materiały polimerowe. Jako wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, pełnił funkcje Przewodniczącego Gliwickiego Oddziału PTChem i Sekcji Polimerów PTChem, a we wrześniu 2016 r. został wybrany do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego tej organizacji. Był Członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Członkiem Komitetu Chemii PAN oraz Rady Programowej czasopisma Polimery. Od 1995 r. pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Gliwickiego Seminarium Polimerowego, następnie podobnej konferencji w Opolu pod nazwą Polimery nad Odrą POLYOR2011, a od 2014 r. organizowanej, w cyklu dwuletnim, międzynarodowej konferencji Silesian Meeting on Polymer Materials o akronimie POLYMAT pod auspicjami Europejskiej Federacji Polimerów, której był członkiem jako przedstawiciel naszego kraju. Uznaniem pozycji naukowej profesora był w końcu wybór na  zagranicznego członka Bułgarskiej Akademii Nauk w 2017 r.

Pan Profesor Andrzej Dworak wykazywał się przez wiele lat niezwykłą energią, a przy tym pogodą ducha. Jego oddanie nauce i zaangażowanie w rozwój kadry naukowej oraz serdeczność i życzliwość pozostaną na długo w naszej pamięci.

Współpracownicy
z Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 lutego 2021 roku o godz. 11:00
w Kościele św. Anny przy ul. 3 Maja, a następnie na cmentarzu św. Anny
przy ul. Czołgistów 6 w Zabrzu.

Sesja letnia

Komunikat Nr 6/2020
Dziekana Wydziału Chemii
w sprawie organizacji LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim oraz Zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych.

  1. Sesja egzaminacyjna trwa od 22 czerwca do 31 lipca 2020r.
  2. Sesja poprawkowa trwa od 1 do 30 września 2020r.
  3. Ostatecznym terminem podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru letniego jest 15 października 2020r.
  4. Ze względu na przedłużony do 30 września 2020r. okres zajęć dydaktycznych, za zgodą dziekana dopuszcza się przeniesienie terminu sesji egzaminacyjnej dla poszczególnych przedmiotów, w szczególności obejmujących formę ćwiczeń laboratoryjnych.
  5. Wyrażam zgodę, w ramach przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń na weryfikację uzyskanych efektów uczenia się poza siedzibą Uniwersytetu Opolskiego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację. Szczegółowy sposób weryfikacji jest określony w paragrafach 4 i 5 Zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
  6. Harmonogram egzaminów i zaliczeń oraz ich formę ustalają za obopólnym porozumieniem studenci i prowadzący.
  7. Nauczyciel akademicki przekazuje koordynatorowi kierunku informacje o terminach oraz formie egzaminu nie później niż 14 dni przed planowanym terminem.
  8. Nauczyciel akademicki ustala ze studentami termin oraz formę zaliczeń nie później niż 7 dni przed ich planowanym terminem.
  9. Student ma obowiązek sprawdzenia w USOSweb wszystkich uzyskanych zaliczeń i ocen.
  10. Student, który nie wypełnił wszystkich warunków pozwalających na zaliczenie semestru letniego, musi poinformować dziekana na piśmie o zaistniałej sytuacji do 30 września 2020r.

 

Opole, 09 czerwca 2020 r.
Dziekan Wydziału Chemii
Uniwersytetu Opolskiego

Rekrutacja

REKRUTACJA

Rejestracja kandydatów rozpocznie się 20 kwietnia 2020, a szczegółowy harmonogram dalszych etapów rekrutacji zostanie opublikowany po ogłoszeniu przez MEN terminarza egzaminów maturalnych.

02.05.2020 r. – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i farmację. Kandydaci, którzy nie wniosą opłaty w tym terminie nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

Więcej informacji na temat rejestracji na stronie głównej UO i pod zakładką KANDYDAT/Rekrutacja

Nekrolog dr Macieja Makowskiego

Nekrolog doc. Lech Nowakowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł

doc. Lech Nowakowski

Związany z opolską chemią, wieloletni pracownik oraz nauczyciel akademicki

Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 listopada (sobota) o godz. 9:00 
na Cmentarzu Centralnym Komunalnym w Opolu.
Ankiety

Szanowni Państwo, Studenci Uniwersytetu Opolskiego,

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym oceny realizacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich za semestr letni roku akademickiego 2019/2020.

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. By rozpocząć badanie, należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję Mój USOS lub z bocznego menu: Ankiety, otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Prosimy Państwa o wypełnienie dwóch kwestionariuszy ankiet:

Ankieta I. dotyczy oceny zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego (osobno dla każdego przedmiotu).

Ankieta II. obejmuje ocenę realizacji zajęć w formie zdalnej na Państwa Wydziale.

Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb odrębna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Wypełnienie ankiety dla każdego przedmiotu zajmuje kilka minut. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą Państwa ocenie opcję odpowiedzi. Bardzo prosimy o wypełnienie także dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć, podzielić się uwagami, które dotyczą prowadzenia przedmiotu. Po wypełnieniu ankiety należy kliknąć opcję Zakończ ankietę na dole strony. Po zapisaniu kolejnych ankiet w widoku pojawiać się będą pozostałe ankiety do wypełnienia.

Badanie jest anonimowe, co oznacza, że po zapisaniu wypełnionej ankiety w bazie danych nie zostaje zachowana żadna informacja, dzięki której możliwe byłoby powiązanie udzielonych odpowiedzi z osobą wypełniającą kwestionariusz ankiety. Zapisane zostają tylko oceny wystawione danemu wykładowcy i fakt wypełnienia przez Studenta danego kwestionariusza (dlatego raz wypełnionej ankiety nie można ponownie otworzyć). Wypełniony kwestionariusz przesyłany jest automatycznie, jako informacja poufna, do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Dydaktyki i Studentów UO.

Termin realizacji badań: od 9 do 23 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo, bardzo proszę o potraktowanie badania ankietowego jako istotnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach realizowanych na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.

Z poważaniem

Dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO

Prorektor ds. kształcenia i studentów

 

Wykład

Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO,
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska, Opolski Klub Krajoznawców
          oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

zapraszają na spotkanie
z

mgr farm. Marią Pająk
wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji,
aptekarz praktyk, wieloletnią wykładowczynią,

która wygłosi wykład na temat

Życie codzienne w czasach zarazy. „Obyś żył w ciekawych czasach”. Przekleństwo czy wyzwanie…

Spotkanie odbędzie się 5 października 2020 r. o godz. 16.30
w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego,
Opole, pl. Kopernika 11

Gaszyn Challenge – Laura Biel Wyzwanie podjęte przez Wydział Chemii
XVIII Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii”

W dniach 7 – 10 czerwca 2020 roku odbędzie się XVIII Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii” po raz pierwszy w centrum Polski. W tym roku zapraszamy Państwa do Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego MOLO, położonego na terenie malowniczego Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (woj. łódzkie). Zachęcamy do uczestnictwa w Seminarium przede wszystkim doktorantów, ale też studentów, pracowników naukowych, a także ich sympatyków, reprezentujących uczelnie i instytuty naukowe – uniwersytety, politechniki, uczelnie rolnicze, medyczne, ekonomiczne oraz inne typy szkół wyższych i ośrodków prowadzących studia o tematyce związanej z naukami chemicznymi oraz biologicznymi. Seminarium organizowane jest co roku od 2003 r., a jego opiekunem naukowym i pomysłodawcą jest Prof. dr hab. Henryk Koroniak – Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem Seminarium jest umożliwienie doktorantom i studentom przedstawienia wyników swoich badań, sprawdzenie umiejętności prezentowania prac oraz nawiązanie kontaktów z doktorantami i profesorami z ośrodków badawczych z całej Polski. Podczas Seminarium istnieje możliwość prezentowania wyników badań tylko i wyłącznie w formie komunikatu ustnego, który może być wygłoszony w języku polskim lub angielskim. Wszystkim wygłaszającym oferujemy możliwość opublikowania i wydrukowania prac w monografii „Na pograniczu chemii i biologii” ukazującej się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia: www.npcib.home.amu.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

Komitet organizacyjny

Odszedł śp. Profesor dr hab. inż. Witold Wacławek, długoletni pracownik UO

Śp. Prof. dr hab. inż. Witold Wacławek był wieloletnim pracownikiem Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Przez dwie kadencje był Prorektorem ds. nauki, pełnił również funkcję Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz wicedyrektora Instytutu Chemii, a także był przewodniczącym Sekcji Ochrony Środowiska PTChem, oraz  Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wypromował 14 doktorów. Był twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym 4 czasopism naukowych (trzy są na liście Filadelfijskiej, a jedno z nich ma obecnie IF = 1,467) oraz międzynarodowej konferencji ekologicznej ECOpole, która odbyła się już 28 razy. Wygłaszali na niej referaty  wybitni naukowcy z całego świata w tym trzej nobliści: Prof. Paul Crutzen (2011), Prof. Gerhard Ertl (2014), Sir Harold Kroto (2017). Jest autorem kilku książek oraz wielu  artykułów naukowych. Prowadził badania oddziaływań międzymolekularnych oraz półprzewodników organicznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych zajmował się też chemią środowiska. Pasjonował się też historią powstawania pojęć i teorii naukowych (chemii i fizyki) oraz osobowością ich twórców. Więcej informacji o śp. Profesorze Witoldzie Wacławku można znaleźć w artykule: Złoty Jubileusz pracy naukowej Profesora Witolda Wacławka w Zlotych Horach.

Był ciepłym i przyjacielskim człowiekiem dla pracowników i studentów i takim pozostanie w naszej pamięci.

NOBEL 2019
Nowy kierunek - farmacja
Rozpoczynamy rekrutację na farmację od poniedziałku 5.08. do 15.09 (niedziela). Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych odbędzie się 17.09. (wtorek). Dokumenty osób zakwalifikowanych będą przyjmowane od 17.09. do 21.09. (sobota), do godz. 12.00. Ogłoszenie listy osób przyjętych odbędzie 23.09. (poniedziałek) na kontach osobistych kandydatów i na tablicy ogłoszeń Komisji Rekrutacyjnej.
Nowy kierunek
                             

Katedry


Katedra Chemii Analitycznej

KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ UO
Kierownik Katedry: prof. dr hab.
inż. Piotr P. Wieczorek
Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów UO
Kierownik Katedry: prof. dr hab.
inż. Krystyna Czaja
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ UO
Kierownik Katedry: dr hab.
K. Ejsmont, Prof. UO

Wydział Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola