Wykaz ważniejszej aparatury naukowo-badawczej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego


 

Instytut Chemii
Lp. Nazwa usługi Opis usługi Rodzaj usługi Obszar usług Nazwa podmiotu oferujacego usługę (nazwa katedry) Osoba do kontaktu Koszt usługi Uwagi
1 Opracowanie metod oznaczania ksenobiotyków w próbkach o złożonym składzie matrycy   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
2 Oznaczanie pestycydów, leków, w tym antybiotyków, fenoli i ich pochodnych oraz innych związków organicznych w próbkach środowiskowych, żywności i płynach fizjologicznych   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
3 Oznaczanie czystości optycznej związków biologicznie czynnych   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
4 Oznaczanie składu olejków eterycznych   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
5 Badanie składu i aktywności biologicznej ksenobiotyków i substancji naturalnych   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
6 Wykonywanie wszelkich analiz chemicznych   Analizy   Katedra Chemii Analitycznej      
7 Dostosowanie istniejących procedur analitycznych do indywidualnych potrzeb klienta   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
8 Opracowanie nowych metod analitycznych, uwzględniających przypadki nietypowe   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
9 Badanie kinetyki reakcji chemicznych i enzymatycznych   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
10 Badania spektrofotometryczne zawiesin, proszków i ciał stałych z wykorzystaniem metod odbiciowych (kula całkująca)   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
11 Wykonanie badań określających wrażliwość na światło różnych substancji chemicznych, barwników, środków spożywczych oraz komponentów różnych materiałów narażonych na działanie światła   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
12 Kompleksowe badania fotostabilności barwników (w postaci stałej oraz w fazie ciekłej), analiza produktów fotolizy   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
13 Kompleksowe badania fotostabilności i procesu fotolizy organicznych odpadów przemysłowych, organicznych zanieczyszczeń środowiska,- dodatków do artykułów spożywczych itp.   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
14 Badania właściwości fotosensybilizacyjnych barwników naturalnych i syntetycznych   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
15 Synteza kompleksów ftalocyjaniny dowolnego typu (z metalami i niemetalami, z podstawnikami aksjalnymi i peryferyjnymi), o właściwościach hydrofobowych lub rozpuszczalnych w wodzie,   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
16 Synteza ftalocyjanin rozpuszczalnych w tłuszczach i w środowisku fosfolipidowym (np. w błonach komórkowych),   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
17 Synteza ftalocyjanin o dużym stopniu czystości do celów specjalnych, np. do zastosowań medycznych (do badań klinicznych w terapiach fotodynamicznych), dla potrzeb elektroniki, mfotowoltaiki, katalizy oraz badań naukowych   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
18 Specjalistyczne badania fizykochemiczne ftalocyjanin oraz porfiryn   Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
19 Projektowanie i badanie fotoaktywowanych systemów katalitycznych: badania aktywności katalitycznej fotokatalizatorów, badania trwałości chemicznej katalizatorów oraz ich efektywności katalitycznej, projektowanie i badanie hybrydowych fotokatalizatorów z matrycą TiOi w reakcjach oksydacyjnych (wg uzgodnień z klientem). Badania   Katedra Chemii Analitycznej      
20 Chemia i technologia poliolefin obejmująca syntezę i badanie właściwości katalitycznych metaloorganicznych układów w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin i związków cyklicznych; badania kinetyki i mechanizmu koordynacyjnej polimeryzacji takich monomerów; charakterystyka właściwości strukturalnych i fizyko-mechanicznych otrzymanych polimerów   Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów      
21 Synteza i badania kompleksów metali przejściowych z różnymi ligandami organicznymi w reakcjach sprzęgania krzyżowego a także jako prekursorów metaloorganicznych katalizatorów do aktywowania małych cząsteczek, głównie alkenów i związków cyklicznych.   Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów      
22 Synteza i badania kompleksów metali z różnymi ligandami organicznymi w reakcjach polimeryzacji cyklicznych estrów   Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów      
23 Charakterystyka jednorodności składu (ko)polimerów olefin z wykorzystaniem preparatywnych i analitycznych metod frakcjonowania.   Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów      
24 Opracowanie, wytwarzanie i charakterystyka nowoczesnych materiałów polimerowych w tym (nano)kompozytów na osnowie termoplastycznych polimerów z różnymi syntetycznymi (nano)napełniaczami nieorganicznymi i organicznymi lub surowcami roślinnymi.   Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów      
25 Opracowanie materiałów polimerowych o zwiększonej odporności cieplnej i ograniczonej podatnosci na palenie.   Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów      
26 Charakterystyka struktury, składu, morfologii, właściwości fizykochemicznych, użytkowych i przetwórczych materiałów polimerowych, głównie otrzymanych na bazie poliolefin.   Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów      
27 Badania właściwości termicznych różnych materiałów, głównie polimerów. Charakterystyka przemian fazowych substancji chemicznych w zakresie temperatur od -150oC do 1100oC (topnienie, krystalizacja, przejścia polimorficzne, proces zeszklenia) i wartosci enegetycznych (entalpie) przemian fazowych. Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów      
28 Badania stabilizacji i degradacji materiałów, głównie materiałów polimerowych, w tym prace z zakresu odporności termicznej i termooksydacyjnej. Ocena stabilności termicznej materiałów polimerowych w warunkach statycznych pod wpływem długotrwałego oddziaływania ciepla (przy stałej temparaturze ogrzewania), lub dynamicznych przy wzroście temperatury nawet do 1100oC w atmosferze powietrza lub azotu. Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów      
29 Badania fotooksydacji materiałów polimerowych. Badania stabilizacji i degradacji materiałów poddanych działaniu promieniowania w zakresie UV.     Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów      
30 Badanie odporności na starzenie (pogorszenai właściwości) różnych materiałów eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń tj. poddanych działaniu warunków atmosferycznych zarówno w warunkach naturalnych (stacja poligonowa) oraz w przyspieszonych testach laboratoryjnych Ekspozycja materiałów i wyrobów na warunki atmosferyczne na stacji poligonowej, lub badania w aparatach Xenotest lub Wezerometr w uzgodnionych warunkach lub zgodnie z normami. Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów      
31 Ocena właściwości mechanicznych materiałów polimerowych (wskaźnik szybkości płynięcia, udarność, zrywanie udarowe, twardość) Udarność próbek z karbem lub bez karbu metodami Charpy’ego w zakresie obciążeń 0,5-50 J oraz Izoda w zakresie obciążeń 2,75-22 J, zrywanie udarowe do 25 J, Twardość wg. Shore’a Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów     Instytucje opracowujące czy stosujące materiały polimerowe, lub wyroby z nich wytworzone.
32 Otrzymywanie blend polimerowych oraz (nano)kompozytów na osnowie poliolefin z udziałem różnych napełniaczy nieorganicznych oraz naturalnych Otrzymywanie blend polimerowych i (nano)kompozytów na osnowie poliolefin z dostarczonych surowców  wg uzgodnionego składu, lub opracowanie składu materiału o założonych właściwościach użytkowych z dostarczonych surowców. Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów     Instytucje opracowujące lub wytwarzające wyroby z blend polimerowych lub (nano)kompozytów na osnowie poliolefin.
33 Badanie struktury, składu i czystosci materiałów polimerowych.   Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów     Instytucje opracowujące lub wytwarzające wyroby na bazie materiałów polimerowych.
34 Badania w zakresie recyklingu różnych termoplastycznych materiałów polimerowych   Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów     Instytucje wytwarzający wyroby na bazie materiałów polimerowych i zajmujący się recyklingiem odpadów polimerowych.
35 Badania właściwości reologicznch materiałów polimerowych Pomiar modułu zachowanczego, stratności oraz lepkości zespolonej w funkcji amplitudy oraz częstotliwości w zakresie temperatury od 25 do 600oC. Badania   Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów      
36 Ocena jakości surowców i produktów spożywczych, kosmetycznych, farmaceutycznych pod kątem zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska oraz powstałych podczas procesu produkcji i dystrybucji;   Badania   Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej      
37 Oznaczenia jakościowe i ilościowe substancji naturalnych (np. przeciwutleniacze, polifenole, olejki eteryczne, witaminy) w źródłach ich pochodzenia, jako aktywnych składników leków, kosmetyków, suplementów diety;   Badania   Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej      
38 Identyfikacja zafałszowań produktów spożywczych (np. miody, oliwa, wina itp.)   Badania   Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej      
39 Analiza jakości miodów oraz identyfikacja markerów miodów odmianowych   Analizy   Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej      
40 Innowacyjne metody oceny autentyczności i jakości miodu Proponowane warsztaty szkoleniowe dotyczą tych zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem metod analitycznych, które mogą stanowić alternatywę bądź uzupełnienie mikroskopowej analizy pyłkowej w określaniu geograficznego i botanicznego pochodzenia miodu i innych produktów pszczelich (pyłek, propolis). Innowacyjne metody mieszczą się w następujących obszarach: (i) poszukiwanie związków charakterystycznych (markerów) dla konkretnej odmiany i pochodzenia geograficznego miodu, (ii) konstruowanie profili chemicznych w oparciu o konkretne klasy związków (najczęściej flawonoidów lub kwasów fenolowych), które stanowią „odcisk palca” poszczególnych miodów odmianowych, czy też (iii) stosowanie technik metabolomicznych do różnicowania, autentykacji odmian i definiowania miejsca pochodzenia miodów. Warsztaty   Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej dr hab. I. Jasicka-Misiak, prof. UO 1500 zł, 300 zł/godz. Właściciele pasiek pszczelich, osoby planujące założyć pasiekę, jednostki zajmuje się agrochemiczną obsługą rolnictwa
41 Testy aktywności substancji chemicznych wobec organizmów modelowych, linii komórek nowotworowych i mikroorganizmów   Analizy   Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej      
42 Ustalenie warunków wykorzystania mikroorganizmów do biodegradacji zanieczyszczeń środowiska, szczególnie środowiska wodnego   Analizy   Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej      
43 Opracowanie biotransformacji użytecznych w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym z uwzględnieniem zmiany skali procesu – od skali laboratoryjnej do skali minipilotażowej;   Analizy   Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej      
44 Ustalenie wpływu zdefiniowanych czynników zewnętrznych na kiełkowanie, rozwój i wzrost roślin;   Analizy   Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej      
45 Organizowanie warsztatów szkoleniowych obejmujących zagadnienia: wykrywania zafałszowań żywności, innowacyjnego wytwarzania naturalnych kosmetyków, innowacyjnego zagospodarowania ziół.   Warsztaty   Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej      
46 Badania strukturalnych oraz obliczenia kwantowo-mechaniczne   Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej      
47 Synteza i krystalochemia metaloorganicznych związków koordynacyjnych   Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej      
48 Badania oddziaływania metali z ligandami heteroorganicznymi   Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej      
49 Badanie wpływu typu heteroatomu (E =Si, P, S) na skuteczność π-oddziaływań       Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej      
50 Poszukiwanie substancji wykazujących aktywność biologiczną   Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej      
51 Krystalografia niskotemperaturowa i wysokociśnieniowa, krystalizacja cieczy w wysokich ciśnieniach   Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej      
52  Inżynieria materiałowa   Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej      
53 Nwe materiały o właściwościach polarnych   Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej      
54 Przemiany fazowe   Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej      
55 Wiązania wodorowe   Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej      
56 Studia mechanizmów przemian fazowych   Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej      
57 Wyznaczanie rozkładu gęstości elektronowej   Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej      
58 Struktura i własności halogenoantymonianów(III) i bizmutanów(III) alkiloamoniowych   Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej      
59 Badania specyficzności substratowej oksydoreduktaz, projektowanie i synteza inhibitorów tych enzymów oraz ich zastosowania w praktyce, szczególnie w medycynie (aktywacja proleków, enzymatyczne testy diagnostyczne),   Badania   Katedra Chemii Organicznej i Biochemii      
60 Synteza (w tym opracowanie metod syntezy) związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem związków optycznie czynnych,   Badania   Katedra Chemii Organicznej i Biochemi      
61 Badania reakcji  sprzęgania metaloorganicznego, w szczególności reakcji sprzęgania krzyżowego wobec żelazowych układów katalitycznych,   Badania   Katedra Chemii Organicznej i Biochemi      
62 Synteza peptydów, w szczególności zawierających nietypowe aminokwasy w tym dehydroaminokwasy oraz ich fosforowe analogi   Badania   Katedra Chemii Organicznej i Biochemi      
63 Synteza ligandów katalizatorów metaloorganicznych, w szczególności ligandów heterocyklicznych.   Badania   Katedra Chemii Organicznej i Biochemi      
64 Konsultacje w sprawie stosowania i wykorzystania substancji organicznych. Co to za związek chemiczny, sposób bezpiecznego stosowania, przechowywania, utylizowania, przedstawienie jego właściwości chemicznych i fizycznych, możliwość stosowania zamienników, sposób identyfikacji, wyodrębnienia, oczyszczenia   Konsulatcje   Katedra Chemii Organicznej i Biochemi      
65 Interpretacja pomiarów w spektroskopii FT-IR, Ramana i NMR   Opinie/ekspertyzy   Katedra Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego      
66 Modelowanie molekularne struktury, parametrów energetycznych i spektroskopowych (FT-IR, Ramana i NMR) molekuł o znaczeniu biologicznym oraz składników nowych materiałów, w tym nanorurek węglowych, fulerenów i grafenów.   Badania   Katedra Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego      
67 Badania właściwości fizykochemiczne cieczy • oznaczanie przewodnictwa właściwego cieczy (czystość, zasolenie), Badania   Katedra Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego      
68 Badania właściwości fizykochemiczne cieczy • rejestracja widm UV-VIS i wyznaczanie molowego współczynnika absorpcji, w zakresie temperatur 20-100°C, Badania   Katedra Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego      
69 Badania właściwości fizykochemiczne cieczy • pomiar procentowy przepuszczalności światła (transmisji), Badania   Katedra Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego      
70 Badania właściwości fizykochemiczne cieczy • oczyszczanie białek metodami chromatografii średniociśnieniowej, Badania   Katedra Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego      
71 Badania właściwości fizykochemiczne cieczy • elektroforeza pionowa w żelu poliakryloamidowym SDS-PAGE. Badania   Katedra Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego      
72 Pracownia NMR wykonuje eksperymenty 1D oraz 2D NMR (w zakresie temperatur +20֯C do +120֯C) w roztworach Pracownia NMR wykonuje eksperymenty 1D oraz 2D NMR (w zakresie temperatur +20֯C do +120֯C) w roztworach. Wyposażenie oraz parametry techniczne spektrometru Bruker Ultra Shield 400 MHz pozwalają na wykonanie prostych jak również zaawansowanych eksperymentów 1D NMR (1H, 13C, 31P NMR, DEPT itp.) oraz 2D NMR (COSY, NOESY, HMQC, HMBC, TOCSY). Na podstawie otrzymanych widm NMR możliwe jest m.in. ustalenie struktury analizowanego związku chemicznego, ocena czystości analizowanych próbek Badania   Opolskie Laboratorium Badań Strukturalnych dr Magdalena Szpak Cena uzależniona jest od rodzaju wykonywanego widma, czasu pomiaru oraz kosztów dodatkowych, tj. odpłatność za rozpuszczalniki deuterowane, przygotowanie próbki do pomiaru Ośrodki prowadzące badania w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych, przedsiębiorstwa chemiczne znajdujące się na terenie województwa opolskiego
73 Doradztwo w chemii organicznej Konsultacje w sprawie stosowania i wykorzystania substancji organicznych. Co to za związek chemiczny, sposób bezpiecznego stosowania, przechowywania, utylizowania, przedstawienie jego właściwości chemicznych i fizycznych, możliwość stosowania zamienników, sposób identyfikacji, wyodrębnienia, oczyszczenia. Doradztwo   Katedra Chemii Organicznej i Biochemii dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO 1000 zł (dotyczy substancji stosowanych we względnie małej skali) Małe firmy/zakłady działające w obszarze usług i produkcji
74 Badania strukturalne oraz obliczenia kwantowo-mechaniczne Analiza strukturalna monokryształów związków organicznych. Obliczenia właściwości elektronowych, poziomów energetycznych HOMO-LUMO, Właściwości elektronowych wiązań kowalencyjnych i oddziaływań niekowalencyjnych. Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO, dr hab. Bartosz Zarychta, prof. UO    
75  Inżynieria materiałowa Badania struktur supramolekularnych w organicznych monokryształach molekularnych . Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO, dr hab. Bartosz Zarychta, prof. UO    
76 Przemiany fazowe Opis molekularny mechanizmów przemian fazowych w związkach hybrydowych organiczno-nieorganicznych na podstawie struktury krystalicznej. Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej   dr hab. Bartosz Zarychta, prof. UO    
77 Wiązania wodorowe Badania strukturalne oraz elektronowe oddziaływań niekowalncyjnych w strukturach związków organicznych. Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO, dr hab. Bartosz Zarychta, prof. UO    
78 Wyznaczanie rozkładu gęstości elektronowej Wyznaczenie dyskretnej struktury elektronowej związków organicznych, analiza energetyczna oodziaływań międzymolekularnych, opis włąściwości potencjału elektrostatycznego. Model eksperymentalny lub teoretyczny. Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej dr hab. Bartosz Zarychta, prof. UO    
79 Krystalochemia związków organicznych i organiczno-nieorganicznych   Badania   Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej dr hab. Maciej Bujak, prof. UO    

 

Lp. Nazwa aparatu, typ, rok produkcji Zastosowanie Adres Osoba obsługująca i/lub nadzorująca korzystanie z aparatu
1 Aparat Karla Fischera do oznaczania wody, Mettler DL 35, 1999 Oznaczanie zawartości wody w próbkach organicznych (rozpuszczalniki, polimery, benzyny, żywność) Katedra Chemii Analitycznej

 Dr  K. Pokajewicz

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

2 Chromatograf gazowy z integratorem, HP 5890 ser. II,1992 Analiza złożonych mieszanin lotnych związków organicznych Katedra Chemii Analitycznej

Dr M. Białoń

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

3 Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS), HP 5890/2, 1997 Analiza i identyfikacja składników złożonych mieszanin lotnych związków organicznych, w tym substancji naturalnych i ich metabolitów Katedra Chemii Analitycznej

Dr M. Białoń,   Dr hab. I. Jasicka-Misiak, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

4 Koncentrator próbek w atmosferze azotu RapidVap Vertex firmy Labconco Corporation, 2013 Zatężanie próbek o małej objętości Katedra Chemii Analitycznej

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

5 Wysokosprawny chromatograf cieczowy Varian Polaris, z dwufalowym detektorem UV-Vis w zakresie 190–900 nm, 2004 Rozdział chromatograficzny, analiza związków biologicznie aktywnych i ich metabolitów Katedra Chemii Analitycznej

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

6 Spektrofotometr UV-VIS, UNICAM UV 310 1999 Badania spektralne w zakresie UV-VIS Katedra Chemii Analitycznej

Dr G. Dyrda

 

7

 System do równoległego odparowywania próbek

2016

Przygotowanie ekstraktów roślinnych, żywności do analizy Katedra Chemii Analitycznej Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO
8 Automatyczny, niskociśnieniowy ekstraktor SPE do fazy stałej GILSON GX-271 ASPEC, 2013 Ekstrakcja, oczyszczanie i zatężanie śladowych substancji z próbek o złożonym składzie matrycy stosując ekstrakcję do fazy stałej. Katedra Chemii Analitycznej

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

9 Chromatograf gazowy z detektorem masowym    (GCMS ); typ TriPlus, Trace GC Utlra, ITQ 1100 i Focus GC; 2009 Analiza jakościowa i ilościowa związków wchodzących w skład rozdzielanych chromatograficznie mieszanin. Próbki do analiz to próbki środowiskowe, izolaty produktów naturalnych, intermediaty oraz produkty reakcji chemicznych. Pracownia wydziałowa

Dr M. Białoń,          Dr I. Jasicka-Misiak, prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

10 Elektroforeza kapilarna z detektorem DAD, Beckman PA800plus, 2013 Oznaczanie związków organicznych i nieorganicznych w różnych matrycach Katedra Chemii Analitycznej

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

11 Elektroforeza kapilarna z detektorami UV-VIS, PDA oraz LIF, Beckman PA800plus, 2010 Oznaczanie ksenobiotyków, w tym leków oraz produktów naturalnych w próbkach o złożonym składzie matrycy, w tym płynów fizjologicznych i żywności. Rozdział enancjomerów i określanie czystość optycznej. Katedra Chemii Analitycznej

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

12 Spektrometr mas micrOTOF – QII z jonizacją ESI i APCI sprzężony z chromatografem cieczowym (LC-MS), Bruker Daltonik GmbH i Dionex 2011 Oznaczanie i identyfikacja związków organicznych, w tym leków i ich metabolitów Pracownia wydziałowa

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

13 Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem z matryca diodową, Ultimate 3000, Dionex, 2008 Rozdział chromatograficzny związków organicznych Katedra Chemii Analitycznej

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

14 Spektrofotometr JASCO 670 UV-Vis-NIR z kulą całkującą, 2010 Badania spektralne w zakresie UV-Vis-NIR (roztwory, substancje stałe), badanie kinetyki reakcji, analiza ilościowa Katedra Chemii Analitycznej Dr G. Dyrda
Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek
15 Spektrofotometr JASCO 650 UV-Vis, 2010 Badania spektralne w zakresie UV-Vis, badanie kinetyki reakcji, analiza ilościowa Katedra Chemii Analitycznej Dr G. Dyrda
Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek
16 Spektrofotometr VIS-METREK SP-830, 1999 Badania spektralne w zakresie VIS Katedra Chemii Analitycznej Dr. G. Dyrda
17 SpektrometrUV/VIS/NIR Jasco V-570 PC z przystawką temperaturową , 2005 Pomiary elektronowych widm absorpcyjnych kompleksów metali przejściowych w roztworach Katedra Chemii Analitycznej Dr. G. Dyrda
18 Dyfraktometr rentgenowski “Xcalibur” firmy Oxford Diffraction wyposażony w przystawkę niskotemperaturową umożliwiającą pomiary w zakresie 80–370 K, 2001 Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski wyposażony w kamerę CCD. Umożliwia znaczne przyspieszenie procesu pomiarowego w porównaniu do tych wykonywanych za pomocą licznika scyntylacyjnego, posiada zwiększoną czułość oraz umożliwia obserwacje obszaru dyfrakcyjnego pomiędzy węzłami sieci odwrotnej. Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Dr hab. K.Ejsmont, Prof. UO
18 Mikroskop polaryzacyjny Zeiss Jenapol z przystawką niskotemperaturową Linkama, 2001 Umożliwia obserwacje mikroskopowe w świetle spolaryzowanym próbek substancji chemicznych, minerałów i materiałów biologicznych w zakresie temperatur 80–600 K. Mikroskop wyposażony jest w kamerę CCD sprzężoną z komputerem, umożliwiającą rejestrację obrazów oraz ich zmian przy użyciu komputera PC. Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Dr hab. K.Ejsmont, Prof. UO
19 Spetrometr NMR Bruker Ultrashield 400 MHz, 2005

Analiza struktur związków organicznych,

Badanie kinetyki reakcji,

Badania metabolomiczne

Opolskie laboratorium badań strukturalnych

Pracownia wydziałowa Spektroskopii NMR, sala 5

Dr M. Szpak

 

Prof. dr hab. T. Kupka

 

Prof. dr hab. J. Lipok

 

Prof. dr hab. inż. P. Wieczorek

20 Spektrometr podczerwieni, PU 9804, 1990 Wykonywanie widm FT-IR dla próbek w fazie stałej, ciekłej i gazowej Pracownia wydziałowa Mgr M. Grzymek
21 Spektrometr FTIR Nicolet Nexus, 2002 Wykonywanie widm FT-IR dla próbek w fazie stałej, ciekłej i gazowej Pracownia wydziałowa Mgr M. Grzymek
22 System do analizy termicznej, TGA 2050, oraz DSC 2010 z przystawkami firmy Mettler Toledo, 2013 Określanie właściwości termicznych materiałów, w tym temperatury i ciepła przemian fazowych, odporności termicznej, termicznego rozkładu substancji i in. Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Mgr B. Sacher-Majewska,

Prof. dr hab. inż. K.Czaja

23 Wytłaczarka jednoślimakowa W25/30D, produkcji METALCHEM Toruń, wyposażona w wymienną dyszę otworową oraz szczelinową do otrzymywania granulatu lub folii polimerowej, 1999 Otrzymywanie granulatu lub folii polimerowej (szer. 10 cm). Modyfikacja chemiczna i fizyczna polietylenu oraz polipropylenu Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

24 Mikrowytłaczarka laboratoryjna firmy Zamak, Typ IM-15
Rok 2011
Otrzymywanie mieszanek polimerowych metodą wytłaczania Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

25 Mikrowtryskarka laboratoryjna firmy Zamak,
Typ IMM-5
Rok 2011
Otrzymywanie mieszanek polimerowych metodą wtrysku Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

26 XENOTEST, Alpha LM High Energy, 1998 Badanie odporności materiałów, głównie polimerów, na oddziaływanie światła (fotodegradacja) i warunków klimatycznych. Przyspieszone testy laboratoryjne. Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Mgr D. Sobków,

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

27 Wezerometr Ci4000, 2013 Komora do badań starzenia materiałów, głównie polimerowych, z lampą ksenonową chłodzoną wodą umożliwiający badania wg różnych norm Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Mgr D. Sobków,

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

28 Stacja poligonowa do badań odporności materiałów, głównie polimerów, na warunki atmosferyczne, 2001 Badanie odporności materiałów w naturalnych warunkach atmosferycznych. Stacja wyposażona w czujniki pomiaru natężenia promieniowania słonecznego w pełnym zakresie oraz UV, temperatury otoczenia i na powierzchni próbek oraz wilgotności powietrza. Dane rejestrowane i archiwizowane od 1.05.2001 roku. Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Mgr D. Sobków,

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

29 Młot do badań udarnościowych HIT50, Zwick/Roell, 2011 Oznaczanie udarności (odporności na uderzenie) próbek z karbem lub bez karbu metodami Charpy’ego w zakresie obciążeń 0,5–50 J oraz Izoda w zakresie obciążeń 2,75-22 J, a także zrywanie udarowe do 25 J Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Mgr D. Sobków

Mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab Prof.dr hab. inż. K.Czaja

30 Plastomer Aflow, Zwick/Roell,
typ BMF-005
rok 2011
Badanie właściwości reologicznych tworzyw Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab . inż. K.Czaja

31 Maszyna wytrzymałościowa badanie wytrzymałości na zerwanie oraz przebicie folii polimerowych Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

32 Ogrzewane prasy hydrauliczne Otrzymywanie z materiałów polimerowych folii i wyprasek o różnych grubościach stosowanych do przygotowywania kształtek do badań mechanicznych. Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

  Skaningowy mikroskop elektronowy SEM z przystawką EDS,
Hitachi TM 3000
Rok 2010
Zakres powiększeń 15 do 30.000 razy Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Dr hab. W. Ochędzan-Siodłak, prof. UO

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

33 Aparat do preparatywnego frakcjonowania PREP mc2. Aparat umożliwia preparatywne frakcjonowanie poliolefin w zależności od składu w dwu wariantach, tj. przez rozpuszczanie (metoda TREF) i wytrącanie (metoda CRYSTAF) oraz w zależności od masy molowej w układzie rozpuszczalnik/nierozpuszczalnik Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Dr hab. M. Białek, prof. UO
34 Zestawy do badań polimeryzacji głównie związków winylowych, Zestawy umożliwiające pracę pod ciśnieniem atmosferycznym i podwyższonym (do 0,1MPa) wyposażone w reaktory metalowe i szklane różnych objętości. Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Dr hab. M. Białek, prof. UO,

Dr hab. W. Ochędzan-Siodłak,

Dr P.  Groch

 

35
Reometr Ta Instrument Discovery HR20
Rok produkcji: 2020
Reometr rotacyjno-oscylacyjny pozwala na określenie właściwości lepko-sprężystych substancji o różnych stanach skupienia od cieczy do ciała stałego w zależności od naprężenia, częstotliwości ścinania oraz temperatury.  Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

dr Paweł Groch

dr Kornelia Bosowska

36 Termocykler Eppendorf Personal, 2006 Aparat do prowadzenia reakcji PCR Katedra Chemii Organicznej i Biochemii dr hab. H. Wojtasek, prof. UO
37 Schładzacz zanurzeniowy Julabo FT902, 2011 Urządzenie do prowadzenia reakcji w niskich temperaturach (do -90°C) Katedra Chemii Organicznej i Biochemii Dr inż. B. Frąckowiak-Wojtasek
38 Spektrofotometr CARY 100; UV-VIS dwuwiązkowy z przystawką Peltiera w zakresie 0-100 oC, 2005 Badania spektralne w zakresie UV-VIS Zakład Chemii Fizycznej Dr hab. M. Pawełczak, prof. UO
39 Spektrofotometr UV-VIS, M 40, 1980 Badania spektralne w zakresie UV-VIS Zakład Chemii Fizycznej Dr hab. M. Pawełczak, Prof. UO
40 Wirówka preparatywna z chłodzeniem Sorvall Evolution RC (Thermo Scientific), 2011 Wirowanie próbek o objętości od kilkuset mililitrów do 6 litrów, z szybkością do 26 000 rpm Katedra Chemii Organicznej i Biochemii Dr B. Gąsowska-Bajger, dr hab. M. Pawełczak, prof. UO
41 Wirówka półpreparatywna z chłodzeniem Eppendorf 5810R, 2006 Wirowanie próbek o objętości od kilkudziesiąt do kilkuset mililitrów, z szybkością do 14 000 rpm Katedra Chemii Organicznej i Biochemii Mgr A. Rohn, Dr B. Gąsowska-Bajger, dr hab. H. Wojtasek, prof. UO
42 Wysokosprawny chromatograf cieczowy, Dionex UltiMate 3000 z detektorem diodowym UV-Vis 190-800nm, 2011 Rozdział chromatograficzny substancji wykazujących absorbancję w zakresie      190–800 nm Katedra Chemii Organicznej Dr inż. B. Frąckowiak-Wojtasek
43 liofilizator Labconco FreeZone 2.5, 2005 Usuwanie rozpuszczalników (głównie wody) z próbek zamrożonych Katedra Chemii Organicznej i Biochemii Dr B. Gąsowska-Bajger, dr hab. H. Wojtasek, prof. UO
44 Spectrofotometr UV-Vis Hitachi U 2810, 2007 Badanie kinetyki reakcji enzymatycznej oraz procesów biodegracji ksenobiotyków fosforoorganicznych Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej

Dr hab. I. Jasicka-Misiak, prof. UO

Prof. dr hab. J. Lipok

45 Uniwersalny mikroskop badawczy Olympus CX41, 2003 Oznaczanie i obserwacja mikroorganizmów i komórek linii komórkowych Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej

Dr D. Wieczorek

Prof. dr hab. J. Lipok

46 Mikroskop odwrócony z przystawką do fluorescencji i kontrastem fazowym OptaTech, 2012 Oznaczanie i obserwacja mikroorganizmów i komórek linii komórkowych Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej

Dr hab. I. Jasicka-Misiak, prof. UO

Prof. dr hab. J. Lipok

47

Autoklaw próżniowy

2012

Sterylizacja z suszeniem w próżni Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej Dr D. Wieczorek Prof. dr hab. J. Lipok
48

Fotobioreaktor laboratoryjny „Solaris” z dedykowanym systemem oświetlenia „Elara”

2012

Prowadzenie hodowli organizmów fotoautotroficznych Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej Dr D. Wieczorek Prof. dr hab. J. Lipok
49

Homogenizer ultradźwiękowy

Hielsher UP200T

2013

Destrukcja ścian i błon komórkowych, ujednorodnianie faz składowych matryc biologicznych Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej Dr D. Wieczorek Prof. dr hab. J. Lipok
50

Spektrofotometr RayLeigh UV-2601

2014

Badanie kinetyki reakcji enzymatycznej oraz przebiegu procesów biotransformacji proleków, nutraceutyków i  ksenobiotyków Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej

Dr hab. I. Jasicka-Misiak, prof. UO

Prof. dr hab. J. Lipok

51

Wirówka MPW 260R

z chłodzeniem

2014

Przygotowanie próbek biologicznch Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej Dr D. Wieczorek Prof. dr hab. J. Lipok
52

Zestaw PuriFlesh „Interchim” do chromatografii preparatywnej typu Flesh

2015

Rozdzielanie, oczyszczanie i wyodrębnianie składników mieszanin poreakcyjnych oraz ekstraktów Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej/Katedra Chemii Analitycznej

 

Prof. dr hab. J. Lipok

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

53  Zestaw do wysokorozdzielczej chromatografii cienkowarstwowej HPTLC 2016 Rozdział i analiza bioaktywnych składników leków, leków roślinnych, żywności Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej

Dr hab. I. Jasicka-Misiak, prof. UO

 

54 Komora laminarna Esco, 2009 Praca z mikroorganizmami i liniami komórkowymi w warunkach aseptycznych Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej Dr D. Wieczorek Prof. dr hab. J. Lipok

 

Sprzęt laboratoryjny

Poza aparaturą wymienioną w powyższym spisie, Wydział Chemii UO dysponuje pomniejszym sprzętem laboratoryjnym, znajdującym się na wyposażeniu poszczególnych pracowni badawczych i dydaktycznych. Do tego sprzętu laboratoryjnego należą: wagi laboratoryjne techniczne i analityczne, wyparki próżniowe, wirówki, pompy próżniowe, aparaty do pomiaru temperatury topnienia, refraktometry Abbe’go, wiskozymetry, piece, lampy UV, lampy bakteriologiczne, łaźnie, termostaty, kriostaty, chłodziarki, zamrażarki, wymrażarki, wstrząsarki, wibratory, homogenizatory, myjki ultradźwiękowe, suszarki, pompy strzykawkowe, pH-metry, mętnościomierz, konduktometry, mieszadła magnetyczne i mechaniczne, czasze grzejne, mikropipety, polarografy, młynki, komory badań, systemy do pracy pod próżnią i w warunkach beztlenowych, komory typu gloves-box.

Opole, 27.10.2020 r.