Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego prowadzi od roku akademickiego 2014/15 Studia Doktoranckie z chemii

Do 30 września 2014 doktorantów obowiązuje regulamin Środowiskowego Studium Doktoranckiego prowadzonego przez WCh PWr oraz WCh UO, natomiast od 1 października 2014 obowiązuje regulamin studiów doktoranckich na UO

Od 1 października 2019 r., na mocy przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), tzw. Ustawy 2.0, została utworzona Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego, której zadaniem jest kształcenie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie: nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk teologicznych w dyscyplinach naukowych:

  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • historia,
  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki teologiczne

Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowany jako projekt systemowy przez Samorząd Województwa Opolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim oraz Politechniką Opolską
Nr projektu POKL.08.02.01-16-029/12. Okres realizacji projektu 01.07.2012-30.09.2014