Projekt dla Koła Naukowego Chemików UO KORONAN z Wydziału Chemii i Farmacji w ramach IV edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Minister Nauki zakwalifikował do finansowania 153 projekty na łączną kwotę 9 155 699,38 zł. Laureaci zostali wyłonieni spośród 314 zgłoszonych do konkursu wniosków. Wśród laureatów znalazł się projekt autorstwa dra inż. Dawida Zycha – Opiekuna Koła Naukowego Chemików UO KORONAN, pt.: Synteza i charakterystyka związków termoczułych, czyli badania w kontekście innowacyjnych materiałów do zastosowań w pomiarach temperatury, którego kwota finansowania wynosi aż 70 000 zł.

W ramach realizowanego projektu, 10-12 studentów kierunków Chemia i Farmacja, będących członkami Koła Naukowego, zostanie zaangażowanych w aktywne prowadzenie innowacyjnych badań naukowych, co pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie m.in. modelowania molekularnego, współczesnej syntezy organicznej i nieorganicznej, katalizy oraz badań materiałowych. W ramach badań planuje się otrzymanie dwóch serii nowych pochodnych związków, opartych na motywach pirenu, antracenu, karbazolu, fluorenu i morfoliny oraz ich dogłębna charakterystyka właściwości fotofizycznych, a przez to uzyskanie wiedzy w zakresie relacji struktura-właściwości. To wszystko przełoży się na rozwinięcie u studentów umiejętności niezbędnych na rynku pracy, tj. naukowo-technicznych, cyfrowych, analitycznego myślenia, innowacyjności, kompleksowego rozwiązywania problemów oraz zarządzania zespołem. Pogłębienie już istniejących jak i zbudowaniu nowych relacji „mistrz-uczeń”, ze względu na ścisłą współpracę członków Koła Naukowego Chemików z naukowcami Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego. Co ważne, otrzymane wyniki badań zostaną zaprezentowane przez studentów w ramach konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, jak również w trakcie cyklicznych spotkań Koła Naukowego oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak również w trakcie Opolskiego Festiwalu Nauki oraz innych inicjatywach organizowanych na nasze Uczelni.

Zachęcamy do śledzenia postępów realizowanego projektu na mediach społecznościowych Koła Naukowego Chemików UO KORONAN

https://www.facebook.com/p/Ko%C5%82o-Naukowe-Chemik%C3%B3w-Uniwersytetu-Opolskiego-100086632047019/