Piotr Paweł WIECZOREK

Piotr Paweł WIECZOREK

Prof. zw. dr hab. inż.

PL, EN

e-mail: Piotr.Wieczorek@uni.opole.pl

www.chemia.uni.opole.pl

www.zche.uni.opole.pl

Web of Science ResearcherID A-9649-2012

ORCID 0000-0002-0016-0114

Stopnie i tytuły naukowe:

 • magister inżynier chemii – Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1978
 • doktor nauk chemicznych – Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1982
 • doktor habilitowany nauk chemicznych – Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001
 • profesor nauk chemicznych – Prezydent RP, postępowanie kwalifikacyjne – Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, 2008

Miejsce pracy, zajmowane stanowiska:

1.10.1978 – 31.09.1981 – Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej; doktorant

1.10.1981 – 31.01.1986 – Instytut Chemii WSP w Opolu; starszy asystent

31.01.1986 – 1.02.2002 – Instytut Chemii WSP w Opolu/Uniwersytet Opolski; adiunkt

1.02.2002 – 1.02.2010 – Instytut Chemii/Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego; profesor

1.02.20010 – nadal Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego; profesor zwyczajny

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Opolskim:

 • 09.1999 – 31.08.2005 zastępca dyrektora Instytutu Chemii UO
 • 09.2002 – 30.09.2008 kierownik Zakładu Chemii Ekologicznej w ICh UO
 • 10.2008 – nadal kierownik Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej WCh UO
 • 09.2005 – 30.08.2008 dyrektor Instytutu Chemii UO
 • 09.2008 – 31.08.2012 prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Opolskiego
 • 09.2012 – 30.09.2019 dziekan Wydziału Chemii UO
 • 10.2019 – dyrektor Instytutu Chemii UO

Zagraniczne staże i stypendia naukowe

 1. 02-30.06.1980, Instytut Chemii Makromolekularnej Czechosłowackiej Akademii Nauk w Pradze, staż doktorancki
 2. 04-30.09.1994, Uniwersytet w Lund, visiting researcher, grant Swedish Natural Science Research Council
 3. 05-15.06.1995, Uniwersytet w Lund, visiting researcher
 4. 07-15.09.1995, Uniwersytet Techniczny w Monachium, docent, stypendium DAAD
 5. 02-30.03.1996, Uniwersytet Techniczny w Monachium, docent
 6. 08-31.10.1997, Uniwersytet w Lund, visiting researcher (stypendium Swedish Institute)
 7. 06-30.09.1998. Uniwersytet w Lund, visiting researcher (stypendium Swedish Institute)
 8. 09-30.09.2007, Uniwersytet w Lund, visiting professor
 9. 02-17.02.2008, Uniwersytet w Gironie, visiting professor
 10. 02-22.02.2013, UniwersytetuMateja Bela w Banskiej Bystricy,visiting professor

Kilkudniowe pobyty i wykłady na zaproszenie:

 1. Membrane processes in separation of stereoisomers and sample preparation in analytical chemistry.

PhD Chemistry Seminar, Girona University, Spain, April 12-15, 2004.

 1. Membranes and membrane processes in separation of stereoisomers.

       Seminar in the Department of Chemical Engineering, University of Bath, Anglia,

       8-10.02.2005.

 1. Carrot allelochemicals – isolation, structure and their biological activity.

       Graduate College Seminar, University of Bayreuth, Niemcy, 19-22.05.2005.

Działalność naukowa

Specjalność naukowa: chemia organiczna, chemia analityczna

 • badania mechanizmów transportu związków organicznych przez membrany ciekłe
 • izolacja i identyfikacja oraz badanie właściwości i aktywności substancji pochodzenia naturalnego
 • badaniabiodegradacji substancji allelopatycznie aktywnych, fosforoorganicznych pochodnych aminokwasów i innych związków organicznych
 • metody wyodrębniania i analizy związków organicznych, w tym ksenobiotyków, z próbek medycznych, środowiskowych i z żywności
 • rozdział stereoizomerów związków organicznych
 • oznaczanie czystości optycznej związków organicznych.

 

Dorobek naukowy: ponad 180 publikacji naukowych, 19 monografii i rozdziałów w monografiach, 1 podręcznik, 3 rozdziały w podręcznikach, 5 skryptów w tym 1 wydany w Republice Czeskiej i 7 rozdziałów w podręcznikach, 8 patentów oraz 12 raportów. Jego prace były cytowane ponad 2200 razy, a indeks Hirscha wynosi H=29 (wg bazy Scopus). Wziął udział w ponad dwustu konferencjach w kraju i zagranicą, a w ponad 60 z nich wygłosił referaty. Wypromował kilkudziesięciu magistrów i dwunastu doktorów. Recenzent 10 wniosków o tytuł profesora, 2 wniosków o stanowisko profesora nadzwyczajnego poza UO, 27 habilitacji i 30 prac doktorskich. Ponadto był członkiem dwóch komisji doktorskich i recenzentem siedmiu  przewodów doktorskich za granicą (Uniwersytet w Lund, Uniwersytet w Gironie i University of the Witwatersrand, Johannesburg, RPA). Dla kilkunastu czasopism międzynarodowych zrecenzował ponad 200 publikacji naukowych. Od kilku lat recenzuje granty badawcze dla MNiSzW (zrecenzował ponad 60 różnego typu grantów). Od lat współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Kierował lub kieruje 12 grantami naukowymi, a w trzech kolejnych brał udział w realizacji jako wykonawca, w tym czterech międzynarodowych.

Spis publikacji na stronie: Nr ORCID: 0000-0002-0016-0114

Działalność pozauczelniana

 • Członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) International Journal of Organic Chemistry (IJOC), Molecules, Journal of Chemical Science and Technology (JCST), Advances in Chemical Science (ACS), ISRN Chemical Engineering, Development in Analytical Chemistry (DAC)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, American Chemical Society, European Membrane Society oraz International Association of Environmental Analytical Chemistry
 • Członek Zarządu Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1983 – 1993
 • Radny Rady Gminy Dąbrowa
 • Członek i społeczny wiceprzewodniczący Zarządu Gminy Dąbrowa w latach 1990 – 1998
 • Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa, 1998 – nadal
 • Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność w latach 1995 – 2002
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Opolskiego Oddziału PTChem w latach 2000 – 2006
 • Sekretarz Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2006 – nadal
 • Członek panelu ekspertów programu Foresight Polska 2020
 • Członek Polskiego Komitetu Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej 2006 – 2012
 • Członek Komisji Analizy Chromatograficznej, Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 2008 r.
 • V-ce Przewodniczący Polskiego Komitetu Alliance Francaise 2008-2012
 • Członek Zespołu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Opolskiego
 • Członek Zespołu Chromatografii i Technik Pokrewnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 2006
 • Członek Komitetu Chemii PAN 2016-2019
 • V-ce Przewodniczący Rady Naukowej ICSO „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu 2015-2018
 • Członek Prezydium i Przewodniczący Zespołu Analityki Żywności, Surowców i Produktów Żywnościowych Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 2019

 

Organizacja konferencji i obozów naukowych

Jako opiekun Koła Naukowego Chemików w latach 1983-1989 był organizatorem 6 kolejnych Ogólnopolskich Studenckich Konferencji Naukowych „Chemia Leków” oraz dwóch studenckich obozów naukowych, w tym jednego w Czechosłowacji. Był współorganizatorem VII Ogólnopolskiej Konferencji Chemii Aminokwasów i Peptydów w Turawie k/Opola w roku 1983 oraz Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Opolu (1985). Był członkiem komitetu naukowego I, II, III, IV i V Ogólnopolskiego Seminarium Doktorantów pn. „Na pograniczu biologii i chemii”, 3-5.04.2003 i 31.03-3.04.2004, Velke Losiny, Republika Czeska, 8-11.06.2005, Krasiczyn, 11-14.06.2006 i 3-6.06.2007, Nachod, Republika Czeska. Był organizatorem i przewodniczącym komitetu naukowego VIIIth SPRING MEMBRANE SCHOOL (VIII Wiosennej Szkoły Membranowej), która odbyła się w terminie 23-26 kwietnia 2006 r. w ośrodku Korab nad Jeziorem Turawskim. Był przewodniczącym Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, który odbył się w dniach 7-11 września 2008r w Opolu. Jest współorganizatorem i przewodniczącym komitetu naukowego XII Polskiej Konferencji Chromatograficznej. Ponadto był pomysłodawcą zorganizowania Festiwalu Nauki w środowisku opolskim oraz Pełnomocnikiem JM Rektora UO ds. organizacji festiwalu nauki i koordynatorem środowiskowym Pierwszego Opolskiego Festiwalu Nauki w 2003r.

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska

Opiekował się kilkunastoma studentami studiującymi w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS). W roku 1999 włączył się w akcję pomocy uzdolnionej młodzieży pochodzenia polskiego z terenów byłego ZSRR (zbieranie funduszy na stypendia, organizowanie pobytu w kraju i opieka merytoryczna) prowadzoną przez doc. dr hab. Janusza Boratyńskiego z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. W latach 2001 – 2012 na mocy umowy podpisanej przez IIiTD PAN we Wrocławiu a Uniwersytetem Opolskim  był  głównym organizatorem i koordynatorem tego programu, w ramach którego w UO przebywało na rocznych stażach lub studiach 12 osób z Rosji, Ukrainy i  Białorusi. Prowadzi szeroką również działalność popularyzatorską poprzez przygotowanie i wygłoszenie wykładów w szkołach i na konferencjach metodycznych dla nauczycieli.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Ministra N Sz.W i T., indywidualna III st, za pracę doktorską – 1983
 • Medal RN ZSP „Za zasługi dla studenckiego ruchu naukowego” – 1987
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, zespołowa II st., dydaktyczna – 1989
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1995
 • I Nagroda Konkursu PTChem „Na Najlepszą Pracę Naukową im. Prof. Kemuli” – 1998
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, za pracę habilitacyjną – 2002
 • Złoty Krzyż Zasługi – 2003
 • Medal „Wyróżniony Absolwent Politechniki Wrocławskiej” – 2010r.
 • Medal im. Św. Franciszka Ksawerego „Żar Serca” – 2011r.
 • Medal Zasłużony dla Województwa Opolskiego – 2015
 • Medal Komitetu Chemii Analitycznej PAN im. Andrzeja Waksumndzkiego – 2019