NOWY Plan Zajęć

W zakładce Sudent/Plan zajęć dostępny jest nowy harmonogram zajęć.

Komunikat Nr 5/2020

Dziekana Wydziału Chemii

w sprawie realizacji treści przedmiotów semestru letniego w roku akademickim 2019/2020

W związku z zarządzeniem Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r.  w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego, zarządzeniem nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim, oraz  zarządzeniem nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w porozumieniu Koordynatorem kierunków Wydziału Chemii, ustala się co następuje:

 1. przywraca się realizację zajęć laboratoryjnych w formie bezpośredniej obecności studenta w sali laboratoryjnej,
 2. zajęcia laboratoryjne mogą być realizowane do dnia 31.07.2020,
 3. liczbę zajęć laboratoryjnych koniecznych do realizacji treści przedmiotu ustala prowadzący zajęcia w porozumieniu z koordynatorem kierunku.

 

Dziekan
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Opolskiego
dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO
Opole, 21 maja 2020 r.

 

REKRUTACJA

Rejestracja kandydatów rozpocznie się 20 kwietnia 2020, a szczegółowy harmonogram dalszych etapów rekrutacji zostanie opublikowany po ogłoszeniu przez MEN terminarza egzaminów maturalnych.

02.05.2020 r. – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i farmację. Kandydaci, którzy nie wniosą opłaty w tym terminie nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

Więcej informacji na temat rejestracji na stronie głównej UO i pod zakładką KANDYDAT/Rekrutacja

Komunikat Nr 4/2020
Dziekana Wydziału Chemii
w sprawie realizacji treści przedmiotów semestru letniego w roku akademickim 2019/2020

W związku z Decyzją MNiSzW dotyczącą przedłużenia okresu zawieszenia zajęć w uczelniach (do 10 kwietnia 2020 r.) oraz Zarządzeniem nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego proszę o:

podjęcie dalszych działań mających na celu osiąganie zakładanych efektów kształcenia / uczenia się w roku akademickim 2019/2020 w tym;

 1. udostępnianie drogą elektroniczną treści wykładów;
 2. realizowanie drogą elektroniczną części zajęć o charakterze konwersatoryjnym czy seminaryjnym w wymiarze, który nie wymaga kontaktu bezpośredniego studenta
  z prowadzącym;
 3. realizowanie drogą elektroniczną części zajęć laboratoryjnych w zakresie treści
  o charakterze teoretycznej podbudowy zajęć praktycznych (opanowania materiału
  z wyprzedzeniem oraz wyjaśnienie sposobu prowadzenia i realizacji sprawozdań);
 4. zapewnienie możliwości kontaktu ze studentem drogą elektroniczną;
 5. dokumentowanie prowadzonych działań w postaci karty pracy przedmiotu.

 

Dziekan
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Opolskiego
dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO

Opole, 23 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 24/2020

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1085) w związku z art. 31 i art. 9 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1040 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 374) zarządzam co następuje:

§1

W celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania polecam pracownikom Uniwersytetu Opolskiego:

1) wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna),

2) do pozostawania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w Uniwersytecie Opolskim lub w innym wyznaczonym miejscu ( dyżur ), i jej podejmowania w miejscu wskazanym w umowie o pracę na polecenie bezpośredniego przełożonego.

§2

Kwestor Uniwersytetu Opolskiego, kierownicy JOA oraz kierownicy innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego sporządzą i przedłożą w terminie do 13 marca 2020 r. Kanclerzowi Uniwersytetu Opolskiego plan organizacji czasu pracy podległych pracowników ( grafik dyżurów ) na okres rozliczeniowy ( do 31 marca 2020 r. ) w oparciu o postanowienia § 1 niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Kanclerzowi Uniwersytetu Opolskiego.

§4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r. do odwołania.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marek Masnyk

Komunikat Nr 3/2020
Dziekana Wydziału Chemii
w sprawie realizacji treści przedmiotów semestru letniego w roku akademickim
2019/2020

W związku z Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego ustala się, co następuje:

Na czas trwania zarządzenia zobowiązuję studentów do utrzymywania kontaktu drogą elektroniczną z prowadzącymi zajęcia w celu realizacji treści programowych przedmiotów.

Dziekan
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Opolskiego
dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO
Opole, 10 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 22/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego

Działając na podstawie art.23 ust.1 pkt1 ) ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Dz.U. z 2020 r., poz.1085 ] oraz w związku z postanowieniami Uchwały nr 18/2020 Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z 9 marca 2020 r. oraz Uchwały nr 19/2020 Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z 10 marca 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 11 marca 2020 r. do odwołania zawieszam zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Opolskim.
2. Wstrzymuję do odwołania wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Uczelni. Zawieszam wyjazdy zagraniczne i krajowe studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego, w tym związane z konferencjami, programami studenckimi/doktoranckimi. Wstrzymuję przyjazdy do Uczelni gości z zagranicy, w tym zarówno pracowników innych uczelni, ich studentów, doktorantów, jak i innych osób zaproszonych przez władze Uczelni, jej pracowników, Samorząd Studencki lub Samorząd Doktorantów.
3. Z uwagi na bezpieczeństwo studentów zawieszam do odwołania wszelkie
wydarzenia kulturalne, sportowe, naukowe i dydaktyczne itp.

§ 2

Wstrzymuję do odwołania zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadzam zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz, nie posiadających karty
mieszkańca.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Marek Masnyk

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

dotyczy przedłużenia ważności legitymacji studenckich

W dniach 7 – 10 czerwca 2020 roku odbędzie się XVIII Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii” po raz pierwszy w centrum Polski. W tym roku zapraszamy Państwa do Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego MOLO, położonego na terenie malowniczego Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (woj. łódzkie). Zachęcamy do uczestnictwa w Seminarium przede wszystkim doktorantów, ale też studentów, pracowników naukowych, a także ich sympatyków, reprezentujących uczelnie i instytuty naukowe – uniwersytety, politechniki, uczelnie rolnicze, medyczne, ekonomiczne oraz inne typy szkół wyższych i ośrodków prowadzących studia o tematyce związanej z naukami chemicznymi oraz biologicznymi. Seminarium organizowane jest co roku od 2003 r., a jego opiekunem naukowym i pomysłodawcą jest Prof. dr hab. Henryk Koroniak – Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem Seminarium jest umożliwienie doktorantom i studentom przedstawienia wyników swoich badań, sprawdzenie umiejętności prezentowania prac oraz nawiązanie kontaktów z doktorantami i profesorami z ośrodków badawczych z całej Polski. Podczas Seminarium istnieje możliwość prezentowania wyników badań tylko i wyłącznie w formie komunikatu ustnego, który może być wygłoszony w języku polskim lub angielskim. Wszystkim wygłaszającym oferujemy możliwość opublikowania i wydrukowania prac w monografii „Na pograniczu chemii i biologii” ukazującej się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia: www.npcib.home.amu.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

Komitet organizacyjny

Aktualności


Szybki dostęp


Wiadomości archiwalne


 

Odszedł śp. Profesor dr hab. inż. Witold Wacławek, długoletni pracownik UO

Śp. Prof. dr hab. inż. Witold Wacławek był wieloletnim pracownikiem Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Przez dwie kadencje był Prorektorem ds. nauki, pełnił również funkcję Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz wicedyrektora Instytutu Chemii, a także był przewodniczącym Sekcji Ochrony Środowiska PTChem, oraz  Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wypromował 14 doktorów. Był twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym 4 czasopism naukowych (trzy są na liście Filadelfijskiej, a jedno z nich ma obecnie IF = 1,467) oraz międzynarodowej konferencji ekologicznej ECOpole, która odbyła się już 28 razy. Wygłaszali na niej referaty  wybitni naukowcy z całego świata w tym trzej nobliści: Prof. Paul Crutzen (2011), Prof. Gerhard Ertl (2014), Sir Harold Kroto (2017). Jest autorem kilku książek oraz wielu  artykułów naukowych. Prowadził badania oddziaływań międzymolekularnych oraz półprzewodników organicznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych zajmował się też chemią środowiska. Pasjonował się też historią powstawania pojęć i teorii naukowych (chemii i fizyki) oraz osobowością ich twórców. Więcej informacji o śp. Profesorze Witoldzie Wacławku można znaleźć w artykule: Złoty Jubileusz pracy naukowej Profesora Witolda Wacławka w Zlotych Horach.

Był ciepłym i przyjacielskim człowiekiem dla pracowników i studentów i takim pozostanie w naszej pamięci.

NOBEL 2019
Nowy kierunek - farmacja
Rozpoczynamy rekrutację na farmację od poniedziałku 5.08. do 15.09 (niedziela). Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych odbędzie się 17.09. (wtorek). Dokumenty osób zakwalifikowanych będą przyjmowane od 17.09. do 21.09. (sobota), do godz. 12.00. Ogłoszenie listy osób przyjętych odbędzie 23.09. (poniedziałek) na kontach osobistych kandydatów i na tablicy ogłoszeń Komisji Rekrutacyjnej.
Nowy kierunek
                             

Katedry


Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

 
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ UO
Kierownik Katedry: prof. dr hab.
inż. Piotr P. Wieczorek
Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów UO
Kierownik Katedry: prof. dr hab.
inż. Krystyna Czaja
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ UO
Kierownik Katedry: dr hab.
K. Ejsmont, Prof. UO

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close