INSTRUKCJA POZYSKANIA INFORMACJI
O REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH NA WYDZIALE CHEMII

kierunki: Chemia i Farmacja

 

Informacje o realizacji obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych – obowiązujących na Wydziale Chemii – można znaleźć na stronie internetowej Biura Dydaktyki i Spraw Studeckich kafelek: Obszar Praktyk Studeckich, gdzie znajdziesz:
– Ogłoszenia dla studentów;
– Dokumenty do pobrania (oświadczenia, skierowania) – tu wybierz Wydział Chemii
– Dokumenty do pobrania (instrukcje, opinie, karty przebiegu) – tu wybierz Wydział Chemii;
Na tej stronie dla każdego kierunku, specjalności i roku znajduje się:
– instrukcja;
– wzór Opinii;
– wzór Karty przebiegu praktyki;

Opinia i Karta przebiegu praktyki to dokumenty do wypełnienia przez opiekuna praktyki w miejscu praktyki i przez studenta. Wypełnione dokumenty będą podstawą zaliczenia praktyki przez Koordynatora praktyk Wydziału Chemii i Koordynatora praktyk kierunku Farmacja.
 
Uwaga V rok Farmacji:
dokumenty dotyczące przygotowania i odbywania sześciomiesięcznej praktyki zawodowej (stażu) w aptece po obronie pracy magisterskiej również znajdują się na stronie Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich, kafelek: Obszar Praktyk Studenckie. kafelek: Dokumenty do pobrania (instrukcje, opinie, karty przebiegu), kafelek: Wydział Chemii
 

Druk rekomendacji Okręgowej Izby Aptekarskiej i Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego –docx

Wykaz Zakładów/Firm, w których studenci Wydziału Chemii UO realizują praktyki zawodowe – pdf

Wykaz firm/zakładów deklarujących przyjęcie studentów Wydziału Chemii UO  na praktyki w latach 2018-2021 – pdf

Wykaz interesariuszy zewnętrznych opiniujących program studiów – pdf

 

KARTY PRZEDMIOTU – SYLABUSY

 

 

dr Kornelia Bosowska
Koordynator praktyk Wydziału Chemii UO
Oleska 48, 45-052 Opole
pokój 406, IV piętro
tel. 77/452 7143, kom. 602 316 365
e-mail: kornelia.bosowska@uni.opole.pl