Projekty realizowane na Wydziale Chemii UO (finansowane z źródeł zewnętrznych)

 

 • “Opracowanie i optymalizacja metody przygotowania próbek do badań zawartości węgla biogenicznego w próbkach paliw stałych i ciekłych z wykorzystaniem metody konwersji do benzenu.”, MEiN, doktorat wdrożeniowy, termin realizacji: 01.10.2022 – 30.09.2026, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • Projekt NCBR, Visegrad Group (V4)-Japan Czarne metale pokryte receptorami powierzchniowymi jako materiały sensoryczne o wysokiej zdolności wykrywania gazów [akronim: BLACKSENS] : 2021 – 2024
 • Projekt NCN nr UMO-2021/41/B/NZ9/02584, Okrzemki epifityczne porastające makroglony słodkowodne jako źródła krzemu przyswajalnego dla roślin, termin realizacji: 02.02.2022 – 01.02.2026, kierownik projektu w UO prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • Badanie wpływu warunków prowadzenia procesu na biodegradację i kompostowalność tworzyw sztucznych i materiałów opakowaniowych, MEiN, doktorat wdrożeniowy, termin realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2025, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • Projekt NCBiR, Visegrad Group (V4)-Japan Joint Research Program on Advanced Materials: Black metals decorated with surface receptors as high-potentiality materials for gas sensing, termin realizacji: 01.11.2021-31.10.2024, kierownik projektu: dr Gabriela Dyrda
 • Projekt NCN nr2019/35/D/ST4/00806 „Projektowanie nowych metod sprzęgania krzyżowego z udziałem metali powszechnie występujących w przyrodzie – efektywna droga do zrównoważonej syntezy, termin realizacji: 13.06.2020-12.06.2023, kierownik projektu:dr Elwira Bisz
 • Visegrad/V4EaP Scholarship 51910427, “Development of herbal medicinal products for the symptomatic treatment of throat pain and irritation”, termin realizacji: 02-07.2020,kierownik naukowy projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • Projekt NCN nr 2017/27/B/NZ4/00698 „Profilowanie fosforowe jako metoda oceny rozwoju organizmów w warunkach stresu fizjologicznego – diagnostyka fosforomiczna”, termin realizacji: 08.2018-08.2021, kierownik projektu: dr hab. Jacek Lipok
 • Projekt NCN nr 2017/25/N/NZ9/00623„Związki wykazujące fluorescencję jako specyficzne markery polskich miodów odmianowych”, termin realizacji: 2018-2020, kierownik projektu mgr Ewa Makowicz, opiekun naukowy projektu: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski
 • Polsko-austriacki projekt badawczy nr PL 05/2018 “Molecular modeling and Spectroscopic Studies of Inclusion Complexes of 5-Fluorouracil and 5-Fluorocitosine with β-cyclodextrin” finansowany przez Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH), termin realizacji: 05.2018-04.2020, kierownik projektu: dr Aneta Buczek
 • Projekt NCN nr 2016/23/B/ST5/02847 „Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej wybranych związków fenyloboronowych”, projekt konsorcyjny (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Opolski), termin realizacji: 09.2017-09.2020, koordynator UO: dr hab. Jacek Lipok
 • Projekt NCN nr 2016/21/N/NZ9/02310„Biokatalityczne przemiany chalkonów przez cyjanobakterie”, termin realizacji 2017-2018, kierownik projektu: Beata Żyszka-Haberecht, opiekun naukowy: dr hab. Jacek Lipok
 • Grant Vyszegradzki, Visegrad/V4EaP Scholarship 51700107, „Analytical studies of solutions for dialysis therapy” („Badania analityczne składu roztworów używanych w dializie”), termin realizacji: 2017-2018, kierownik naukowy projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • Projekt NCN nr 2014/15/D/ST5/02731 „Badanie katalizy aktywacji wiązań węgiel-wodór z wykorzystaniem żelaza: projektowanie nowych reakcji i wykorzystanie w chemii medycznej i chemii materiałów” (“Study of iron catalysis for the activation of carbon-hydrogen bonds: design of new reactions and their application in medicinal chemistry and materials science”), termin realizacji:2016-2019, kierownik projektu: dr Michał Szostak
 • Projekt NCNFUGA 5 „Wytworzenie i charakterystyka morfologiczna polimerów z odciskiem molekularnym (MIPs) jako nowego typu sorbentów w analityce środowiskowej związków chemicznych z grupy średniolotnych związków organicznych (SVOCs)”, termin realizacji: 2016-2019, kierownik naukowy projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • Polsko-austriacki projekt badawczy nr PL 04/2016 “Can the anharmonic model describe the properties of the methanol benzene binary system?” finansowany przez Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH), termin realizacji 05.2016-04.2018, kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata A. Broda
 • Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalne związki stymulujące odporność, umożliwiając biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślin” w ramach Działań 1.1 “Projekt B+R. Projekt został zrealizowany w 2017 r. na zlecenie INTERMAG z Olkusza, termin realizacji: 2016 – 2017, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • Grant NCN nr 2012/07/B/ST5/03042 “Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych”, termin realizacji: 6.08.2013 – 5.08.2016, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 • Projekt NCN nr 2014/15/B/NZ9/02182 „Chemiczne markery miodów odmianowych”, termin realizacji: 2015-2019, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski
 • Projekt NCBiR nr PBS3/B8/25/2015 „Pozyskiwanie metabolitów wtórnych z mikroalg i cyjanobakterii w oparciu o zautomatyzowany system fotobioreaktorów”, termin realizacji: 2015-2017, kierownik zadań realizowanych przez UO: dr hab. Jacek Lipok
 • Projekt konsorcyjny INNOTECH-K2/IN2/21/181982/NCBR/12; (Konsorcyjny projekt badawczy w II Konkursie Programu INNOTECH w ramach Ścieżki programowej In-Tech ogłoszonym przez NCBiR); „Opracowanie technologii produkcji dimetalocyjankowego katalizatora poliaddycji homologów oksiranu”. Skład konsorcjum realizującego projekt: firma MEXEO z Kędzierzyna-Koźla – Lider konsorcjum, Uniwersytet Opolski, PCC Rokita w Brzegu Dolnym. prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja kierownik zad. 1 fazy badawczej projektu. Opracowanie rodzajowych i strukturalnych determinantów właściwości katalizatorów DMC oraz badanie jakości produktów uzyskanych z ich udziałem, termin realizacji 01.11.2012 – 30.09.2014
 • Projekt nr PBS 1/A1/2/2012 (grant w ramach Programu Badań Stosowanych, koordynowany przez Politechnikę Wrocławską) finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – „Innowacyjna technologia ekstraktów glonowych – komponentów nawozów, pasz i kosmetyków.” Zadanie 3.” Identyfikacja związków biologicznie czynnych i ocena właściwości użytkowych ekstraktów glonowych jako stymulatorów wzrostu roślin”, termin realizacji: 2012-2015, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • Projekt nr N N209 140840 (grant własny) „Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami oraz homopolimeryzacja wyższych 1-olefin wobec katalizatorów postmetalocenowych zawierających kompleksy metali przejściowych bliższych grup układu okresowego”, termin realizacji: 13.06.2011-12.06.2014, kierownik projektu: dr hab. M. Białek
 • Projekt nr POIG 01.01.02-02-003/08/WCB/5/I/2010, realizowany w ramach programu Unii Europejskiej „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne” – BioMed(POIG.01.01.02-02-003/08), „Terapia chorób cywilizacyjnych innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie”, termin realizacji 01.2010 – 09.2014. kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Paweł K. Kafarski.
 • Projekt badawczy nr N204 139538 „Synteza optycznie czynnych ketonów katalizujących reakcje epoksydacji terminalnych alkenów”, termin realizacji:16.04.2010 – 15.04.2014, kierownik projektu: dr Bożena Frąckowiak Wojtasek
 • Projekt nr N N209 410839 (grant promotorski) „Charakterystyka dwufazowej polimeryzacji etylenu wobec katalizatorów postmetalocenowychimmobilizowanych w cieczach jonowych”, termin realizacji 2.11.2010 – 1.11.2012, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, doktorat mgr Katarzyny Dziubek.
 • Projekt nr N N209 254138 (grant promotorski) “Synteza i charakterystyka w polimeryzacji etylenu nowych bis(fenoksy-iminowych) kompleksów wanadu“, termin realizacji 17.03.2010 – 31.03.2011, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, doktorat mgr Agaty Krasuckiej.
 • Projekt BioMed – Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne. Rządowy projekt kluczowy dotyczący badań i rozwoju w ramach EIT we Wrocławiu, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Priorytet I: Zastosowanie nowych bionanomateriałów w terapii i diagnostyce Zadanie I.2: Wykrywanie substancji halucynogennych termin realizacji: 2009-2014, kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • Projekt nr N N209 335337 (grant własny) „Dwufazowa polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów metalocenowychimmobilizowanych w cieczach jonowych, termin realizacji: 22.10.2009 – 21.12.2012, kierownik projektu: dr W. Ochędzan-Siodłak
 • Projekt nr 0274/B/P01/2009/37 (grant promotorski) Degradacja wiązania C-P w aminofosfonianach przez grzyby strzępkowe”,termin realizacji: 22.09.2009 – 15.12.2011, kierownik projetu: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski; doktorat mgr. Doroty Wieczorek
 • Projekt konsorcyjny nr UDA-POIG.01.03.01-00-073/08-00 (konsorcyjny projekt badawczy rozwojowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1.) “Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów”, lider konsorcjum IChP Warszawa, prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja kierownik zadania badawczego: „Ocena właściwości fungistatycznych (ograniczających rozwój grzybów) i fungicydowych (grzybobójczych) kompozytów poliolefinowych z udziałem nanonapełniaczy krzemionkowych, z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem i/lub nanomiedzią”, termin realizacji: 01.04.2009 – 31.11.2012.
 • Projekt konsorcyjny nr UDA-POIG.01.03.01-00-092/08-00 (konsorcyjny projekt badawczy rozwojowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1.) “Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”, lider konsorcjum GIG Katowice, prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja kierownik zadania badawczego 5: „Ocena wpływu czynników środowiskowych oraz obciążeń długotrwałych na zmiany właściwości wytworzonych kompozytów”, termin realizacji: 01.07.2008 – 31.03.2012.
 • Projekt nr N N205 267835 (grant własny) “Badania teoretyczne i eksperymentalne katalizatorów koordynacyjnej polimeryzacji olefin opartych na kompleksach z ligandami wielokleszczowymi” , termin realizacji 2008-2010, kierownik projektu dr Z. Flisak
 • Projekt nr N 0536 /R/T02/2007/03 (grant rozwojowy koordynowany przez Politechnikę Gdańską) „Nowe standardowe procedury analityczne przeznaczone do badania poziomu zanieczyszczenia ekosystemów wodnych przez ksenobiotyki należące do grupy farmaceutyków i związków endokrynnych”, Zadanie: „Opracowanie nowych metod analitycznych oznaczania ksenobiotyków z grupy związków estrogennych z wykorzystaniem ciekłych membran i polimerów z nadrukiem molekularnym na etapie przygotowania próbek do analizy” termin realizacji: 11.2007 – 10.2010, kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • Projekt nr N N204 1233 33 (grant promotorski) „Wydzielanie i zatężanie poliamid za pomocą membran ciekłych”, termin realizacji: 11.2007- 10.2009, kierownik: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek, doktorat mgr Katarzyny Dziarkowska
 • Projekt nr N N205 062 32/3720 (grant habilitacyjny) “Nośnikowe katalizatory postmetalocenowe zawierające ligandy typu [O,N,N,O]; synteza i charakterystyka w polimeryzacji etylenu”,termin realizacji 29.05.2007-28.11.2009, kierownik projektu: dr Marzena Białek
 • Projekt badawczy własny nr N20415731/3572 „N-Metylo-α,β-dehydroaminokwasy jako komponenty małych cyklicznych toksyn peptydowych: synteza i studia konformacyjne”, termin realizacji: 26.10.2006-25.04.2008, kierownik projektu: dr Dawid Siodłak,
 • Grant własny MNiSW nr 2 P05F00330 Synteza i analiza aktywności proleków przeciwko czerniakowi opartych na łączniku hydrazynowym, aktywowanych przez tyrozynazę”, termin realizacji: 24.05.2006-23.05.2009, kierownik projektu: dr. hab. Hubert Wojtasek, prof. UO
 • Projekt nr 3 T09A 168 29 (grant własny) “Saleny i ich pochodne jako ligandy postmetalocenowych katalizatorów oligomeryzacji, polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin”, termin realizacji 10.2005 – 10.2008, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja.
 • Projekt nr 3 T09B 003 29, grant własny MNiSW „Kompleksowe katalizatory metaloorganiczne z udziałem cieczy jonowych do polimeryzacji etylenu”, termin realizacji 25.10.2005-24.04.2008, kierownik projektu: dr W. Ochędzan-Siodłak.
 • Projekt nr 3T09B 053 27 (grant promotorski) „Wydzielanie i zatężanie peptydów za pomocą membran ciekłych” , termin realizacji: 10.2004 – 10.2006, kierownik: prof. dr hab. Piotr Wieczorek
 • Grant realizowany w ramach rządowego „Programu dla Odry 2006″ „Ocena stanu ekologicznego Jeziora Turawskiego w celu opracowania działań na rzecz jego poprawy”, termin realizacji: 09.2003 – 04.2005, kierownik: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • Grant KBN dla młodych naukowców nr 7 T09B 085 21 „Membrany ciekłe jako użyteczna metoda rozdziału enancjomerów aminokwasów i amin biogennych”, kierownik projektu: Paweł Dżygiel
 • Stypendium w ramach VI Programu Ramowego UE (Marie Curie Intra-European Fellowship MEIF-CT-2005-006253) na realizację badań rozdziału enancjomerów, w grupie badawczej prof. Cesare Gennariego w Uniwersytecie w Mediolanie, Paweł Dżygiel
 • Projekt nr 4 T09B 110 23 (grant promotorski) “Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów na nośniku zol-żelowym do polimeryzacji etylenu”,termin realizacji 11.2002 – 11.2004, kierownik projetu: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja; doktorat mgr. Łukasza Koracha.
 • Projekt nr 37/PBZ-KBN-060/T09/2001 (grant zamawiany) „Substancje allelopatycznie aktywne jako potencjalne biopestycydy”, termin realizacji: 09.2002 – 08.2005, kierownik: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • Projekt nr 7 T09B 084 21 (grant – typu młody badacz) “Badania syntezy i właściwości katalitycznych w polimeryzacji etylenu homogenicznych katalizatorów metalocenowych zakotwiczonych na nośniku typu krzemionkowego, otrzymanym w procesie zol-żelowym”, termin realizacji 2001 – 2002, kierownik projektu: mgr. Ł. Korach
 • Projekt nr 3 T09B 076 19 (grant promotorski KBN) „Metalocenowe katalizatory polimeryzacji etylenu”, termin realizacji 01.10.2000-30.09.2003, kierownik projektu: prof. M. Nowakowska.
 • Projekt nr 7 T09B 083 21 (grant własny) “Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec nośnikowych katalizatorów metalocenowych”, termin realizacji 09.2001-08.2004, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 • Projekt nr IC15-CT98-0910 (INCO-Copernicus), “Multichannel electrochemical biosensor for rapid food safety monitoring (MEBFOOD)”, termin realizacji: 11.1998 – 05.2002, kierownik: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • AOAC (American Organization of Analytical Chemistry) Colalborative Study, “Determination of glyphosate and aminomethylphosphionic acid in crops by capillary gas chromatography with mass selective detection”. termin realizacji: 04.1998 – 12. 1998, Wykonawca: Piotr Wieczorek
 • Projekt nr 3 T09A 079 10 „Synteza, sterochemia i aktywność biologiczna dwufunkcyjnych aminofosfonianów” termin realizacji: 01.1996 – 12.1998, Wykonawca: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 • Projekt nr 0173/P2/92/03 „Aktywność biologiczna aminofosfonianów i fosfonopeptydów” termin realizacji: 08.1992 – 06. 1995, wykonawca: prof. dr hab. Piotr Wieczorek

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close