Zasady rozliczania krajowej podróży służbowej pracownika

Podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 167)

1. Dieta jest świadczeniem mającym pokryć zwiększone koszty wyżywienia w czasie podróży.

 

Od 1.03.2013r. wysokość diety wynosi:

  • delegacja trwa ponad 12 godzin   – 30,00 zł
  • delegacja trwa od 8 do 12 godzin – 15,00 zł

W przypadku zapewnienia bezpłatnego wyżywienia wymagane jest oświadczenie osoby delegowanej jakiego rodzaju posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) zapewnił organizator w związku z koniecznością procentowego zmniejszenia naliczonej diety.

Kwotę diety zmniejsza się o koszty zapewnionego bezpłatnego wyżywienia: dla śniadania o 7,50 zł, dla kolacji o 7,50 zł, dla obiadu – 15 zł.

Prawo do diety nie przysługuje jeżeli:

  • wyjazd służbowy trwa krócej niż 8 godzin;
  • pracownik miał zapewnione całodzienne wyżywienie;

2. Zwrot kosztów transportu.
Pracownik otrzymuje zwrot faktycznie poniesionych kosztów transportu po przedstawieniu biletów zgodnych z dyspozycją pracodawcy o rodzaju środka transportu oraz klasy. Jeżeli pracownik ma zniżkę na korzystanie ze środka transportu wówczas pracodawca nie ma obowiązku pokrycia różnicy między ceną biletu bez zniżek, a ceną jaką zapłacił pracownik (bez znaczenia jest tytuł przysługującej zniżki). Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę, pracownik może odbyć podróż służbową prywatnym samochodem. W takim przypadku należność wyliczana jest jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 km. Stawka za kilometr (aktualna: 0,83 zł) zgodnie z komunikatem Rektora UO 01/2020 z dnia 21.01.2020 roku. W przypadku korzystania z własnego środka transportu nie przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej.

3. Koszty noclegu pokrywa pracodawca:
a) w wysokości stwierdzonej rachunkiem (faktura) za hotel lub inny obiekt świadczący usługi hotelarskie (bez dodatkowych świadczeń objętych fakturą, np. za telefon).
b) ryczałt za noclegi wynosi 45,00 zł za 1 dobę i przysługuje pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku/faktury.

Jeżeli nocleg jest rozliczany na podstawie rachunku/faktury, niezbędne jest zaznaczenie w opisie merytorycznym dokumentu czy usługa obejmowała wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).
 
4. Ryczałt na dojazdy wynosi  6,00 zł i przysługuje za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej, jeżeli pracownik poniósł koszty związane z dojazdami środkami komunikacji miejscowej.
 
5. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki, w tym bilety za środki komunikacji . Nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.
 
6. Pracownicy ubiegający się o przyznanie zaliczki na niezbędne koszty podróży służbowej, zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem wstępnej kalkulacji tych kosztów. Wnioski o przyznanie zaliczki bez stosownej kalkulacji nie będą rozpatrywane.
 
7. Pracownik jest zobowiązany do rozliczenia kosztów delegacji w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close