Zasady rekrutacji

ZASADY I TRYB REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 oraz wymagane dokumenty, terminy, itp., dostępne są na stronie IRK: wejście

Office for International Study Programmes

Zapisy zostaną uruchomione 18 kwietnia 2019

Media o nas

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego oferuje na rok akademicki 2019/2020 trójstopniowy system edukacji na poziomie wyższym:

A

Studia I stopnia

 

Kierunki:

 • Chemia
  (I stopień, 3-letnie, stacjonarne)
 • Nutribiochemia
  (I stopień, 3-letnie, stacjonarne)
 • Farmacja
  (jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne, stacjonarne)
A

Studia II stopnia

Kierunki: Chemia

 • Chemia
  studia magisterskie, 2-letnie;
 • Chemia
  studia magisterskie, 1,5-roczne (po studiach inżynierskich; rekrutacja zimowa);
A

Studia III stopnia

Chemia
– studia doktoranckie,
4-letnie

Propozycje tematyki badawczej dla kandydatów na studia doktoranckie:

W przypadku zapytań preferowana jest forma elektroniczna poprzez system IRK lub mail!
Odpowiedzi będą udzielane w najkrótszym możliwym czasie.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata: Wymagane dokumenty

Konto: kandydat w momencie rejestracji otrzymuje indywidualny numer konta (kończący się PESELEM);
Brak wpłaty w terminie skutkuje nierozpatrywaniem podania kandydata.

Opłata nie podlega zwrotowi (z wyjątkiem przyczyn formalnych – na indywidualny wniosek kandydata do UKR; np. z powodu nieuruchomienia kierunku).  W szczególności rezygnacja kandydata przed lub po ogłoszeniu wyników kwalifikacji nie upoważnia go do roszczeń zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty należy składać w białych kartonowych teczkach, na których należy czytelnie napisać:
kierunek studiów, specjalizację, imię i nazwisko oraz dokładny adres (z numerem kodu pocztowego i numerem telefonu, ew. mailem) – opis teczki-wzór.

Rezygnacja kandydata po wydaniu decyzji o przyjęciu na I rok studiów wymaga formy pisemnego oświadczenia i jest równoznaczne ze skreśleniem kandydata z  listy przyjętych. Rezygnację można złożyć osobiście w siedzibie komisji lub nadesłać podpisane oświadczenie pocztą, w terminie do 28 lipca i od 4 do 30 września. Po tym terminie rezygnacja i odbiór dokumentów będzie możliwy w dziekanacie.

Informacje o rekrutacji

Informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B, 45-061 Opole, tel. +48 77 452 73 98, +48 77 452 73 99, kierownik +48 77 452 73 97, e-mail: dzialnauczania@uni.opole.pl
Szczegółowe informacje o studiach na kierunku chemia oraz nutribiochemia udziela:
– sekretarz Komisji, dr Anna Kusakiewicz-Dawid, pokój 501/WCh lub 503/WCh , tel. 774527151, 774527155,
– prodziekan Wydziału Chemii dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO, pokój 513/WCh, tel. 77 452 7124,
– członek Komisji dr Józef Hurek , pokój 206/WCh, tel. 77 452 7123

Preferowany jest kontakt elektroniczny (zapytania) poprzez system IRK lub e-mail!

Dokumenty będą przyjmowane w p. 501 – V piętro budynku Wydziału Chemii (Collegium Chemicum)

Dyżury komisji:

Rekrutacja letnia:

 • od 09.07 do 12.07 codziennie od 10.00 do 11.00
 • od 15.07 do 31.07 codziennie od 9.00 do 15.00, w soboty od 9.00 do 12.00,
 • od 2.09 do dnia zakończenia rekrutacji codziennie od 11.00 do 13.00,
  w dni powszednie (bez sobót).

Rekrutacja zimowa: – nie dotyczy

UWAGA: od 01 sierpnia do 30 sierpnia (w godz. 9.00 do 14.00) dokumenty przyjmował będzie Dział Nauczania – parter DS Niechcic, ul. Katowicka 87B (kampus UO)! W tym przypadku formalnego wpisu na listę przyjętych Komisja dokona po 2 września.

 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kiedy należy wnieść opłatę za legitymację?
Opłatę należy wnieść na indywidualne konto po otrzymaniu informacji mailem informującym kandydata o utworzeniu mu konta w systemie USOS (tzw. immatrykulacja). Ze względów organizacyjnych jest to robione zbiorowo we wrześniu, po dopełnieniu list. Dopiero wtedy będzie możliwe poprawne wniesienie opłaty. Jeżeli wtedy zostanie ona dokonana niezwłocznie, to student otrzyma legitymację w dniu adaptacyjnym. W przypadku zwłoki (lub braku zdjęcia w IRK) otrzyma ją oczywiście później.

Kiedy ogłaszana jest lista zakwalifikowanych?
Informacja o kwalifikacji i przyjęciu zamieszczana jest wyłącznie na indywidualnym koncie kandydata (zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne); W drugiej turze rekrutacji o przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów. Zakwalifikowanie i przyjęcie następuje równocześnie w momencie złożenia dokumentów. Zatem po zarejestrowaniu wpłaty w systemie, należy nie czekając na kwalifikację dostarczyć dokumenty.

Czy wybrany przeze mnie kierunek może nie powstać?
– Tak, to może się zdarzyć, jeżeli liczba wybierających go kandydatów będzie mniejsza niż przewidziana w Uchwale Senatu (choć Rektor może wyrazić zgodę na otwarcie kierunku z mniejszą liczbą studentów). Kandydaci  mogą w takiej sytuacji zmienić deklarację – wybierając proponowany im kierunek alternatywny; Ewentualne deklaracje alternatywne będzie można składać również wcześniej – przy dostarczaniu dokumentów.

Jaka była minimalna liczba punktów kandydata, który w ubiegłym roku został przyjęty?
– nie prowadzimy takich statystyk; od rekrutacji 2019/20 minimalną liczbę punktów przeliczeniowych reguluje uchwała Senatu. Informacje można znaleźć na stronach IRK, w opisie kierunków

Czy podania można wysłać pocztą, czy trzeba osobiście stawić się na uczelni…?
– Na początek wystarczy się zarejestrować przez internet w systemie IRK oraz wnieść opłatę administracyjną . Dokumenty wymagane do rekrutacji będą przyjmowane dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych (patrz: harmonogram rekrutacji); ze względu na konieczność uwierzytelniania dokumentów i akceptacji elektronicznej wersji zdjęcia przez sekretarza komisji, powinny one być składane raczej osobiście lub przez osoby pisemnie upoważnione. Wyjątkowo można je również wysyłać pocztą (najlepiej na adres właściwej komisji). Należy jednak wtedy dopilnować aby w dokumentach były wszystkie wymagane załączniki, dane i podpisy oraz aby kopie  świadectw były uwierzytelnione ( w tym przypadku notarialnie). Dokumenty może też składać osoba upoważniona notarialnie.

 Do kiedy od czasu rejestracji mam dokonać wpłaty?
– Terminy dokonywania wpłat i ich rejestracji przez system określa harmonogram (znajduje się na stronie IRK – systemu rejestracji). Prosimy jednak wziąć pod uwagę zwłokę, która może wystąpić np. przy wpłatach na poczcie.  Niektóre instytucje finansowe (np. banki) mogą pobierać stosunkowo wysokie prowizje od przelewów – warto o to spytać.

Jakim kryteriom podlegają maturzyści z zagraniczną maturą?
Kandydat, który ma zagraniczną maturę jest traktowany w rekrutacji jako „staromaturzysta”. Weryfikacji świadectwa (czy odpowiada naszej maturze) dokonuje kuratorium.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close