Zasady rekrutacji

ZASADY I TRYB REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 oraz wymagane dokumenty, terminy, itp., dostępne są na stronie IRK: wejście

Office for International Study Programmes

Media o nas

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego oferuje na rok akademicki 2017/2018 trójstopniowy system edukacji na poziomie wyższym:

A

Studia I stopnia

Kierunek: Chemia i Analityka Żywności – studia licencjackie, 3-letnie – specjalności:

 • Analityka żywności
 • Dietetyka

Kierunek: Chemia – specjalności:

 • chemia biologiczna – studia licencjackie, 3-letnie;
 • chemia nowoczesnych materiałów – studia inżynierskie, 3,5-letnie
 • biological chemistry
A

Studia II stopnia

Kierunek: Chemia
– specjalności:

 • chemia biologiczna – studia magisterskie, 2-letnie;
 • nowoczesne materiały polimerowe – studia magisterskie, 2-letnie.
 • nowoczesne materiały polimerowe – studia magisterskie, 1,5-roczne (po studiach inżynierskich);
  aktualnie trwa rekrutacja zimowa
A

Studia III stopnia

Chemia
– studia doktoranckie,
4-letnie

Propozycje tematyki badawczej dla kandydatów na studia doktoranckie:

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata: Wymagane dokumenty

Konto: kandydat w momencie rejestracji otrzymuje indywidualny numer konta (kończący się PESELEM);
Brak wpłaty w terminie skutkuje nierozpatrywaniem podania kandydata.

Opłata nie podlega zwrotowi (z wyjątkiem przyczyn formalnych – na indywidualny wniosek kandydata do UKR).

Dokumenty należy składać w białych kartonowych teczkach, na których należy czytelnie napisać:
kierunek studiów, specjalizację, imię i nazwisko oraz dokładny adres (z numerem kodu pocztowego i numerem telefonu, ew. mailem) – teczka-wzór.

Rezygnacja kandydata przed lub po ogłoszeniu wyników kwalifikacji nie upoważnia go do roszczeń zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej. Wycofanie przez kandydata dokumentów po wydaniu decyzji o przyjęciu na I rok studiów jest równoznaczne ze skreśleniem kandydata z  listy przyjętych.

Osobisty odbiór dokumentów przez kandydatów, którzy zrezygnują ze studiów na UO jest możliwy wyłącznie w miejscu ich złożenia (czyli w komisji rekrutacyjnej), w terminie do 28 lipca i od 4 do 30 września. Po tym terminie odbiór będzie możliwy w dziekanacie.

Informacje o rekrutacji

Informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B, 45-061 Opole, tel. +48 77 452 73 98, +48 77 452 73 99, kierownik +48 77 452 73 97, e-mail: dzialnauczania@uni.opole.pl
Szczegółowe informacje o studiach na kierunku chemia można także uzyskać w dziekanacie Wydziału Chemii, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, p. 111/WCh, tel. 77 452 7100.
Informacji udziela także także prodziekan Wydziału Chemii: dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO, pokój 310/WCh, tel. 77 452 7156, e-mail: krzysztof.szczegot@uni.opole.pl oraz sekretarz Komisji, dr Józef Hurek , pokój 206/WCh, tel. 77 452 7123, e-mail: jozef.hurek@uni.opole.pl, a także Małgorzata Pawełczak – członek Komisji, tel. 774527125. Preferowany kontakt – mailowy.

Dyżury komisji:

 • od 26.06 do 07.07 codziennie od 1000 do 1100 (bez sobót),
 • od 10.07 do 28.07 codziennie, od 900 do 1500 (do załatwienia ostatniego w danym dniu kandydata),
  w soboty od 900 do 1200,
 • od 4.09 do 27.09 lub do dnia zakończenia rekrutacji codziennie od 1100 do 1300,
  w dni powszednie (bez sobót).

UWAGA: od 31 lipca do 31 sierpnia dokumenty przyjmował będzie Dział Nauczania – parter DS Niechcic, ul. Katowicka 87B (kampus UO)!

 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kiedy w drugiej turze rekrutacji ogłaszana jest lista zakwalifikowanych?
Lista taka w drugiej turze nie jest tworzona. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów. Zakwalifikowanie i przyjęcie następuje równocześnie w momencie złożenia dokumentów.

Czy wybrana przeze mnie specjalność może nie powstać?
– Tak, to może się zdarzyć, jeżeli liczba wybierających ją kandydatów będzie mniejsza niż przewidziana w Uchwale Senatu , choć Rektor może wyrazić zgodę na otwarcie specjalizacji z mniejszą liczbą studentów. Kandydaci  mogą w takiej sytuacji zmienić deklarację – wybierając inną specjalność; Ewentualne deklaracje alternatywne będzie można składać również wcześniej – przy dostarczaniu dokumentów.

Jaka była minimalna liczba punktów kandydata, który w ubiegłym roku dostał się na chemię?
– nie prowadzimy takich statystyk;

Czy podania można wysłać pocztą, czy trzeba osobiście stawić się na uczelni…?
– Na początek wystarczy się zarejestrować przez internet w systemie IRK oraz wnieść opłatę administracyjną . Dokumenty wymagane do rekrutacji będą przyjmowane dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych (patrz: harmonogram rekrutacji); ze względu na konieczność uwierzytelniania dokumentów i akceptacji elektronicznej wersji zdjęcia przez sekretarza komisji, powinny one być składane raczej osobiście lub przez osoby pisemnie upoważnione. Wyjątkowo można je również wysyłać pocztą (najlepiej na adres właściwej komisji). Należy jednak wtedy dopilnować aby w dokumentach były wszystkie wymagane załączniki, dane i podpisy oraz aby kopie dowodu tożsamości i świadectw były uwierzytelnione ( w tym przypadku notarialnie).

 Do kiedy od czasu rejestracji mam dokonać wpłaty?
– Terminy dokonywania wpłat i ich rejestracji przez system określa harmonogram (znajduje się na stronie IRK – systemu rejestracji). Prosimy jednak wziąć pod uwagę zwłokę, która może wystąpić np. przy wpłatach na poczcie.  Niektóre instytucje finansowe (np. banki) mogą pobierać stosunkowo wysokie prowizje od przelewów – warto o to spytać.

Jakim kryteriom podlegają maturzyści z zagraniczną maturą?
Kandydat, który ma zagraniczną maturę jest traktowany w rekrutacji jako „staromaturzysta”. Weryfikacji świadectwa (czy odpowiada naszej maturze) dokonuje kuratorium.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close