Zasady rekrutacji

ZASADY I TRYB REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 oraz wymagane dokumenty, terminy, itp., dostępne są na stronie IRK: wejście

Office for International Study Programmes

UWAGA: rekrutacja letnia została zakończona. Zapraszamy do rekrutacji zimowej, której terminy i oferta zostaną ogłoszone we właściwym czasie na stronie IRK: rekrutacja.uni.opole.pl 

Media o nas

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego oferuje na rok akademicki 2018/2019 trójstopniowy system edukacji na poziomie wyższym:

A

Studia I stopnia

Kierunek: Chemia i Analityka Żywności – studia licencjackie, 3-letnie – specjalności:

Kierunek: Chemia – specjalności:

A

Studia II stopnia

Kierunek: Chemia
– specjalności:

A

Studia III stopnia

Chemia
– studia doktoranckie,
4-letnie

Propozycje tematyki badawczej dla kandydatów na studia doktoranckie:

W przypadku zapytań preferowana jest forma elektroniczna poprzez system IRK lub mail!
Odpowiedzi będą udzielane w najkrótszym możliwym czasie.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata: Wymagane dokumenty

Konto: kandydat w momencie rejestracji otrzymuje indywidualny numer konta (kończący się PESELEM);
Brak wpłaty w terminie skutkuje nierozpatrywaniem podania kandydata.

Opłata nie podlega zwrotowi (z wyjątkiem przyczyn formalnych – na indywidualny wniosek kandydata do UKR; np. z powodu nieuruchomienia kierunku).  W szczególności rezygnacja kandydata przed lub po ogłoszeniu wyników kwalifikacji nie upoważnia go do roszczeń zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty należy składać w białych kartonowych teczkach, na których należy czytelnie napisać:
kierunek studiów, specjalizację, imię i nazwisko oraz dokładny adres (z numerem kodu pocztowego i numerem telefonu, ew. mailem) – teczka-wzór.

Rezygnacja kandydata po wydaniu decyzji o przyjęciu na I rok studiów wymaga formy pisemnego oświadczenia i jest równoznaczne ze skreśleniem kandydata z  listy przyjętych. Rezygnację można złożyć osobiście w siedzibie komisji lub nadesłać podpisane oświadczenie pocztą, w terminie do 28 lipca i od 4 do 30 września. Po tym terminie rezygnacja i odbiór dokumentów będzie możliwy w dziekanacie.

Informacje o rekrutacji

Informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B, 45-061 Opole, tel. +48 77 452 73 98, +48 77 452 73 99, kierownik +48 77 452 73 97, e-mail: dzialnauczania@uni.opole.pl
Szczegółowe informacje o studiach na kierunku chemia oraz chemia i analityka żywności można także uzyskać w dziekanacie Wydziału Chemii, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, p. 111/WCh, tel. 77 452 7100.
Informacji udziela także także prodziekan Wydziału Chemii: dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO, pokój 513/WCh, tel. 77 452 7124, oraz sekretarz Komisji, dr Józef Hurek , pokój 206/WCh, tel. 77 452 7123, a także dr Anna Kusakiewicz-Dawid – członek Komisji, pokój 501/WCh lub 503/WCh , tel. 774527151, 774527155.

Preferowany jest kontakt elektroniczny (zapytania) poprzez system IRK lub mail!

Dokumenty będą przyjmowane w p. 206 – II piętro budynku Wydziału Chemii (Collegium Chemicum)

Dyżury komisji:

Rekrutacja letnia:

  • od 09.07 do 13.07 codziennie od 1000 do 1100
  • od 16.07 do 28.07 codziennie od 900 do 1500, w soboty od 900 do 1200,
  • od 3.09 do dnia zakończenia rekrutacji codziennie od 1100 do 1300,
    w dni powszednie (bez sobót).

Rekrutacja zimowa: – terminy jeszcze nie zostały ustalone

UWAGA: od 30 lipca do 31 sierpnia (w godz. 900 do 1400) dokumenty przyjmował będzie Dział Nauczania – parter DS Niechcic, ul. Katowicka 87B (kampus UO)! W tym przypadku formalną decyzję o przyjęciu Komisja wyda po 3 września.

 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kiedy należy wnieść opłatę za legitymację?
Opłatę należy wnieść na indywidualne konto po otrzymaniu informacji mailem informującym kandydata o utworzeniu mu konta w systemie USOS (tzw. immatrykulacja). Ze względów organizacyjnych jest to robione zbiorowo w pierwszym tygodniu września. Dopiero wtedy będzie możliwe poprawne wniesienie opłaty. Jeżeli wtedy zostanie ona dokonana niezwłocznie, to student otrzyma legitymację w dniu adaptacyjnym. W przypadku zwłoki (lub braku zdjęcia w IRK) otrzyma ją oczywiście później (druk trwa ok 2 tygodni od zlecenia).

Kiedy ogłaszana jest lista zakwalifikowanych?
Informacja o kwalifikacji i przyjęciu zamieszczana jest wyłącznie na indywidualnym koncie kandydata (zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne); W drugiej turze rekrutacji o przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów. Zakwalifikowanie i przyjęcie następuje równocześnie w momencie złożenia dokumentów. Zatem po zarejestrowaniu wpłaty w systemie, należy nie czekając na kwalifikację dostarczyć dokumenty.

Czy wybrana przeze mnie specjalność może nie powstać?
– Tak, to może się zdarzyć, jeżeli liczba wybierających ją kandydatów będzie mniejsza niż przewidziana w Uchwale Senatu (choć Rektor może wyrazić zgodę na otwarcie specjalizacji z mniejszą liczbą studentów). Kandydaci  mogą w takiej sytuacji zmienić deklarację – wybierając inną specjalność; Ewentualne deklaracje alternatywne będzie można składać również wcześniej – przy dostarczaniu dokumentów.

Jaka była minimalna liczba punktów kandydata, który w ubiegłym roku został przyjęty?
– nie prowadzimy takich statystyk;

Czy podania można wysłać pocztą, czy trzeba osobiście stawić się na uczelni…?
– Na początek wystarczy się zarejestrować przez internet w systemie IRK oraz wnieść opłatę administracyjną . Dokumenty wymagane do rekrutacji będą przyjmowane dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych (patrz: harmonogram rekrutacji); ze względu na konieczność uwierzytelniania dokumentów i akceptacji elektronicznej wersji zdjęcia przez sekretarza komisji, powinny one być składane raczej osobiście lub przez osoby pisemnie upoważnione. Wyjątkowo można je również wysyłać pocztą (najlepiej na adres właściwej komisji). Należy jednak wtedy dopilnować aby w dokumentach były wszystkie wymagane załączniki, dane i podpisy oraz aby kopie dowodu tożsamości i świadectw były uwierzytelnione ( w tym przypadku notarialnie). Dokumenty może też składać osoba upoważniona notarialnie.

 Do kiedy od czasu rejestracji mam dokonać wpłaty?
– Terminy dokonywania wpłat i ich rejestracji przez system określa harmonogram (znajduje się na stronie IRK – systemu rejestracji). Prosimy jednak wziąć pod uwagę zwłokę, która może wystąpić np. przy wpłatach na poczcie.  Niektóre instytucje finansowe (np. banki) mogą pobierać stosunkowo wysokie prowizje od przelewów – warto o to spytać.

Jakim kryteriom podlegają maturzyści z zagraniczną maturą?
Kandydat, który ma zagraniczną maturę jest traktowany w rekrutacji jako „staromaturzysta”. Weryfikacji świadectwa (czy odpowiada naszej maturze) dokonuje kuratorium.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close