Zakład Biochemii

Zakład Biochemii - tematyka badań

Prace zespołu obejmują wykorzystanie metod spektroskopowych, chromatograficznych i polarograficznych do badania mechanizmów działania wybranych enzymów – tyrozynazy i tautomerazy dopachromu, uczestniczących w procesie melanizacji, oraz peroksydaz ssaków. Badamy utlenianie przez tyrozynazę związków nie będących jej naturalnymi substratami i używamy tych związków do konstrukcji proleków selektywnie aktywowanych w melanocytach przez ten enzym. Prowadzimy także poszukiwania inhibitorów mieloperoksydazy – enzymu, któremu przypisuje się udział w wielu schorzeniach, m.in. zawałach. Badamy również mechanizmy chemicznego porozumiewania się owadów – prowadzimy syntezy chiralnych feromonów w formie enancjomerycznie czystej, analizujemy ścieżki ich degradacji w aparacie węchowym oraz identyfikujemy, izolujemy i charakteryzujemy enzymy zaangażowane w te procesy.

Our team uses spectroscopic, chromatographic and polarographic methods to study the mechanisms of action of selected enzymes – tyrosinase and dopachrome tautomerase, involved in melanogenesis, and mammalian peroxidases. We use unnatural tyrosinase substrates to construct prodrugs against melanoma that could be selectively activated in melanocytes by this enzyme. We also try to identify effective inhibitors of myeloperoxidase, an enzyme, whose excessive activity has been implicated in many diseases, including atherosclerosis. Our research also involves the study of insect chemical communication – we synthesize chiral insect pheromones, analyze their inactivation in the olfactory system, identify, isolate and characterize enzymes participating in these processes.

Zakład Biochemii - prace magisterskie

Tematyka prac magisterskich
2011/2012

 • Adam Drop – Klonowanie hydrolaz epoksydowych z czułków brudnicy nieparki (Lymantria dispar) i brudnicy mniszki (Lymantria monacha)
 • Magdalena Mańka – Synteza potencjalnych produktów degradacji enzymatycznej feromonu agregacyjnego stonki ziemniaczanej, Leptinotarsa decemlineata
 • Magdalena Mazurek – Synteza potencjalnego proleku przeciwko czerniakowi – N-{4-[bis-(2-chloroetylo)amino]benzoilo}-N’-(4-hydroksybenzylo)-hydrazyny2010/2011
 • Angelika Morga – Identyfikacja intermediatów reakcji konwersji homodopachromu
 • Dorota Wajner – Klonowanie i ekspresja w systemie bakteryjnym lipoproteiny 21G1 z hemolimfy jedwabnika morwowego, Bombyx mori2009/2010
 • Michał Cieślik – Poszukiwania dehydrogenazy alkoholowej degradującej bombykol – feromon płciowy jedwabnika morwowego
 • Aneta Gołomb – Poszukiwania nowych substratów i inhibitorów enzymu konwertującego dopachrom z jedwabnika morwowego
 • Krystyna Hirsz – Badanie wpływu leków z ugrupowaniem hydrazydowym na aktywność mieloperoksydazy wołowej.
 • Aleksander Rosiński -Badanie wpływu leków z ugrupowaniem hydrazydowym na aktywność tyrozynazy grzybowej 2008/2009
 • Maria Andreczko – Analiza utleniania przez tyrozynazę potencjalnych proleków przeciwko czerniakowi – pochodnych N-alkilo-N’-acylohydrazyny
 • Małgorzata Godyń – Analiza utleniania przez tyrozynazę potencjalnych proleków przeciwko czerniakowi – pochodnych N,N’-dialkilohydrazyny
 • Szymon Godyń – Synteza feromonu agregacyjnego stonki ziemniaczanej, Leptinotarsa decemlineata
 • Agnieszka Musioł – Analiza mechanizmu działania enzymu konwertującego dopachrom z jedwabnika morwowego, Bombyx mori 2007/2008
 • Monika Biskupek – Produkcja rekombinowanego enzymu konwertującego dopachrom z jedwabnika morwowego, Bombyx mori
 • Justyna Jaśniewicz – Ekspresja białka wiążącego hormony juwenilne z jedwabnika morwowego, Bombyx mori, w peryplazmie Escherichia coli.
 • Agnieszka Gonska – Synteza potencjalnych proleków przeciwko czerniakowi i analiza ich utleniania przez tyrozynazę.
 • Małgorzata Pasternak – Synteza potencjalnych proleków przeciwko czerniakowi i analiza ich utleniania przez mieloperoksydazę wołową.
 • Joanna Narolska – Analiza reakcji konwersji homodopachromu w obecności jonów metali i w różnych warunkach pH. 2006/2007
 • Helena Barysz – Identyfikacja enzymu konwertującego dopachrom z jedwabnika morwowego, Bombyx mori.
 • Grzegorz Sabura – Analiza reakcji konwersji homodopachromu katalizowanej jonami cynku i niklu.
 • Anna Bugla – Analiza utleniania leków z ugrupowaniem hydrazynowym przez mieloperoksydazę i laktoperoksydazę wołową 2005/2006
 • Katarzyna Bryl – Analiza enzymów w czułkach stonki ziemniaczanej, Leptinotarsa decemlineata, L.
 • Sabina Koj – Analiza utleniania przez tyrozynazę leków stosowanych w chorobie Parkinsona.
 • Róża Sagan – Opracowanie warunków izolacji enzymu konwertującego dopachrom z jedwabnika morwowego, Bombyx mori, na skalę preparatywną
 • Teresa Stasiowska – Synteza i analiza aktywacji przez tyrozynazę N-metylo-N’-(p-hydroksybenzylo)hydrazyny – potencjalnego proleku przeciwko czerniakowi. 2004/2005
 • Anna Buczman – Oznaczanie aktywności oksydaz w zbożach i chwastach z rodzaju Centaurea (chaber) – poszukiwania mechanizmu działania allelopatycznego katechiny.
 • Danuta Knop – Izolacja i badanie aktywności enzymu konwertującego dopachrom z jedwabnika morwowego, Bombyx mori.
 • Dominika Kopecka – Analiza składników śliny mszyc.
 • Katarzyna Młot – Analiza utleniania przez tyrozynazę carbidopa – leku stosowanego w chorobie Parkinsona. 2002/2003
 • Anna Halikowska – Spektrofotometryczna i polarograficzna analiza utleniania fosfonowych i fosfinowych analogów aminokwasów aromatycznych.
 • Kamil Kałwa – Porównanie wpływu cyklicznego kwasu hydroksamowego, DIMBOA, i odpowiadającego mu laktamu, HMBOA, na aktywność oksydazy polifenolowej omacnicy prosowianki.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close