Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Ogólnej na Wydziale Chemii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • informacje o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień doktora w zakresie chemii,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych, tym wykładów, w zakresie chemii ogólnej, nieorganicznej, fizycznej i fotochemii oraz doświadczenie w prowadzeniu prac magisterskich,
 • doświadczenie w zakresie syntezy kompleksów ftalolocyjaniny oraz porfiryn, doświadczenie w badaniach spektrochemicznych, fotochemicznych, kinetycznych oraz molekularnych ftalocyjanin i porfiryn, praktyczną znajomość zagadnień związanych z fotokatalizą, umiejętność wykorzystania oraz interpretacji wyników absorpcyjnej i emisyjnej spektroskopii UV-Vis-NIR, FTIR, DSC, XRD, SEM, NMR, EPR, DFT,
 • uprawnienia pedagogiczne.

Wnioski można składać osobiście lub pocztą do dziekanatu Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Oleska 48, pokój 110, do dnia 04 czerwca 2017 roku do godz. 15:00.

Dziekan Wydziału Chemii
Prof. dr hab. inż. Piotr P.Wieczorek

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close