Erasmus

Informacje dla studentów wyjeżdżającychSposób zaliczania semestru po powrocie z wymiany określa § 28 nowego regulaminu studiów, który będzie obowiązywał od 1 października 2013 roku:

1. Część programu studiów, praktykę zawodową lub fakultatywną student może realizować na innej uczelni krajowej lub zagranicznej na podstawie porozumień lub programów, których Uczelnia jest stroną.

2. Kierowanie studentów Uczelni na studia do innej uczelni i odbywanie tam studiów oraz zasady przyjmowania na studia na Uczelni studentów z innych uczelni regulują odrębne przepisy – link do Erasmusa UO

3. Program kształcenia w innej uczelni dla studenta, podejmującego studia poza Uczelnią, ustala indywidualnie opiekun wymiany i zatwierdza dziekan. W szczególności program powinien określać okres studiów, na który Uczelnia kieruje studenta do uczelni partnerskiej, oraz wykaz przedmiotów, które jest on zobowiązany tam zaliczyć, i liczbę punktów ECTS, które ma uzyskać.

4. Opiekuna wymiany powołuje dziekan na wniosek kierownika jednostki odpowiedzialnej za kierunek studiów. Koordynator z Wydziału Chemii – dr hab. Jacek Lipok.

5. Program kształcenia ustalony zgodnie z ust. 3, zapewniający realizację etapu studiów przewidzianego planem na Uniwersytecie, jest traktowany jako równoważny i stanowi podstawę zaliczenia etapu studiów zrealizowanego w innej uczelni.

6. W szczególnych przypadkach dziekan może na wniosek studenta wyrazić zgodę na częściową realizację programu studiów na innej uczelni, z którą nie zawarto umowy o wymianę studentów. Ustępy 2–5 stosuje się odpowiednio.


Information for incoming students: EN, DE

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close