Chemia Fizyczna II – program

Program Chemii Fizycznej II – sem.4

Prowadzący: dr inż. Józef Hurek


Wykład

Kinetyka i kataliza chemiczna:

 

 • Definicje i podstawowe pojęcia, Szybkość reakcji chemicznej, rząd i cząsteczkowość reakcji, równanie kinetyczne i całkowe.

 • Klasyfikacja reakcji chemicznych według różnych kryteriów, metody wyznaczania rzędu reakcji, mechanizm reakcji, czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznych

 • Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznych, równanie Arrheniusa, energia aktywacji

 • Teorie szybkości reakcji chemicznych – teoria zderzeń aktywnych i teoria kompleksu aktywnego

 • Kinetyka reakcji odwracalnych i złożonych ( następcze, równoległe, łańcuchowe …)

 • Badanie reakcji szybkich, współczesne metody

 • Teoria stanu stacjonarnego

 • Kataliza i jej klasyfikacja (typy katalizy), mechanizm katalizy i inhibicji

 • Kataliza homogeniczna ( kwasowo – zasadowa, autokataliza )

 • Kinetyka reakcji heterofazowych – teoria dyfuzyjna i adsorpcyjna

 • Teorie katalizy heterofazowej, budowa katalizatorów kontaktowych

 • Energia aktywacji w układach heterofazowych, etap określający kinetykę procesu heterofazowego

 • Kataliza enzymatyczna (mikroheterofazowa), mechanizmy, teorie katalizy enzymatycznej

 • Inhibicja reakcji enzymatycznych, mechanizmy i kryteria rozróżniania

 • Kinetyka reakcji fotochemicznych, prawa fotochemii, przykłady procesów fotochemicznych, mechanizmy

 • Kinetyka reakcji w roztworach, wpływ środowiska

 

ELEKTROCHEMIA

1. Wstęp – rola elektrochemii, dziedziny zastosowań w badaniach i praktyce.
Elektrolity, roztwory elektrolitów, przewodnictwo i jego pomiar.
Zależność od stężenia, rodzaje, prawa i reguły dotyczące przewodnictwa, liczby przenoszenia

2. Wpływ temperatury i ciśnienia na przewodnictwo – reguły Waldena
Praktyczne zastosowania pomiarów przewodnictwa – konduktometria:
miareczkowanie konduktometryczne, śledzenie przebiegu reakcji jonowych,
wyznaczanie wielkości termodynamicznych

3. Teoria oddziaływań międzyjonowych:
aktywności i współczynniki aktywności, prawo mocy jonowej, wyznaczanie f±

4. Teoria Debye’a – Hückela:
rozkład jonów w roztworze (chmura jonowa), oddziaływania międzyjonowe,
obliczenie teoretycznego jonowego współczynnika aktywności;
Dyskusja teorii Debye’a – Hückela: obszar zastosowań i ograniczenia

5. Teoria przewodnictwa Debye’a – Hückela – Onsagera: współczynnik przewodnictwa,
a stopień dysocjacji, dyspersja przewodnictwa przy dużych częstotliwościach oraz wpływ dużych gradientów pola (efekt Wiena)

6. Teoria asocjacji jonowej Bjerruma

7. Zjawisko solwatacji. Teoria solwatacji

8. Teorie kwasów i zasad. Rozpuszczalniki w elektrochemii, pH w roztworach niewodnych.

9. Elektrochemia układów heterofazowych: podwójna warstwa elektrochemiczna, potencjał międzyfazowy, zjawiska elektrokinetyczne – ich znaczenie i wykorzystanie

10. Ogniwa i termodynamika ogniw odwracalnych. Korozja elektrochemiczna.

11. Kinetyka reakcji elektrodowych: elektroliza, prawa Faraday’a, kulometria, napięcie rozkładowe; polaryzacja elektrodowa, nadnapięcie i jego rodzaje;


Konwersatorium

KINETYKA

 

 • Równanie kinetyczne i całkowe reakcji chemicznej

 • Reakcje nieodwracalne 0, I, II i III rzędu, wyznaczanie stałej szybkości

 • Metody wyznaczania rzędów reakcji

 • Wpływ temperatury na szybkość reakcji, równanie Arrheniusa, energia aktywacji

 • Teorie szybkości reakcji chemicznych


  ELEKTROCHEMIA

 • Przewodnictwo elektrolitów

 • Teoria elektrolitów i jej zastosowanie

 • Termodynamika elektrolitów; Równowagi jonowe

 • Ogniwa galwaniczne

 • Siła elektromotoryczna ogniw a termodynamika reakcji.

 • Sprawdzian zaliczeniowy

 


Literatura

 

 • K.Pigoń, Z.Ruziewicz; Chemia Fizyczna, PWN Warszawa 2005

 • Atkins P.W.; Chemia fizyczna, PWN Warszawa 2001

 • Bielański A., Gumiński K., Kamieński B, Pigoń K., Sobczyk L. (red); Chemia fizyczna PWN W-wa 1980

 • Kisza A.; Elektrochemia, Jonika (t.I) WNT Warszawa 2000

 • Kisza A.; Elektrochemia, Elektrodyka (t.II) WNT Warszawa 2001

 • Scholl H., Błaszczyk T., Krzyczmonik P.; Elektrochemia. Zarys teorii i praktyki; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź 1998

 • Libuś W., Libuś Z.; Elektrochemia; PWN Warszawa 1987

 • Koryta J., Dvorak J., Bohackova V.; Elektrochemia; PWN Warszawa 1980

 • Kortüm G.; Elektrochemia; PWN W-wa 1970

 • Rossotti H.; Równowagi jonowe; PWN Warszawa 1983

 • Inczedy J.; Równowagi kompleksowania w chemii analitycznej; PWN Warszawa 1979

 • Molski A., Wprowadzenie do kinetyki chemicznej, WNT, Warszawa 2001.

 

Zbiory zadań i podręczniki do ćwiczeń rachunkowych:

 

 • A.Kisza, P.Freundlich; Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004
 • Atkins P.W.; Zadania z chemii fizycznej, PWN Warszawa 2001

 • Adamson A.W.; Zadania z chemii fizycznej; PWN Warszawa 1978

 • Kisieleva E.W., Karietnikow G.S., Kudriaszow I.W., Zbiór zadań z chemii fizycznej z przykładami;
  PWN Warszawa 1971

 • A.Warszawski, S.Koter; Elektrochemia – wybrane zagadnienia; Wydawnictwo UMK, Toruń 2005

 

Zastosowanie metod numerycznych do obliczeń fizykochemicznych:

 

 • Ufnalski W., Mądry K.; Excel dla chemików i nie tylko; WNT Warszawa 2000
 • S.Koter, A.Warszawski; Mathematica w przykładach dla chemików; Wydawnictwo UMK, Toruń 2001
 • W.Riegel, Podstawy statystyki w Excelu, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007

 

Obcojęzyczna:

 

 • De Levie R.; Principles of Quantitative Chemical Analysis; The McGraw-Hill Companies, Inc. 1997

 • Henze G., Neeb R.; Elektrochemische Analytik; Springer Verlag 1986

 • Schwabe K.; Physikalische Chemie; Akademie Verlag Berlin 1975

 • Gerd Wedler; Lehrbuch der Physikalischen Chemie; wyd.5, WILEY-VCH 2004

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close