Chemia Fizyczna I – program

CHEMIA FIZYCZNA I (3.3.PBN.106)
Kierunek CHEMIA, wszystkie specjalności
Punkty ECTS: 9 (ChB, ChK), 8 (ChN)

Wykład, semestr 3, 30 godzin
Dr inż. Józef Hurek

Stany skupienia materii, fazy ciekłokrystaliczne. Gaz doskonały. Równanie stanu van der Waalsa. Podstawowe pojęcia termodynamiki i definicje (stan równowagi, zerowa zasada termodynamiki, temperatura i ciśnienie oraz sposoby ich pomiaru). Równowagi chemiczne i równowagi fazowe. Pierwsza zasada termodynamiki, energia wewnętrzna, zmiana energii wewnętrznej w procesach parowania, reakcji chemicznej, praca w procesie izotermicznym, izobarycznym i adiabatycznym, pojemność cieplna, ciepło molowe. Entalpia. Termochemia. Druga zasada termodynamiki, maksimum entropii w układzie izolowanym, entropia a przekaz ciepła, silniki cieplne, cykl Carnota, temperatura bezwzględna, wzrost entropii w procesach samorzutnych. Procesy spontaniczne a potencjały termodynamiczne, energia swobodna Helmholtza, entalpia swobodna Gibbsa, związek potencjałów termodynamicznych z ciepłem i praca, równanie Gibbsa-Duhema. Zastosowania termodynamiki: przemiany fazowe, diagramy fazowe, warunek równowagi faz, równanie Clapeyrona, punkt potrójny i punkt krytyczny, Zastosowanie termodynamiki: mieszaniny, prawo Raoulta, prawo Henry’ego, reguła faz Gibbsa, roztwory doskonałe, ciśnienie osmotyczne, podwyższanie temperatury wrzenia i obniżanie temperatury krzepnięcia, eutektyki, roztwory rzeczywiste, lotność, stany standardowe. Zastosowania termodynamiki: reakcje chemiczne, warunek równowagi chemicznej, reguła Le Chateliera, prawo działania mas, praca reakcji. Fenomenologiczna i molekularna interpretacja energii i entropii. Elementy termodynamiki statystycznej, określanie entropii i energii termicznej zbiorów cząsteczek. Układy koloidalne. Funkcjonowanie przyrody na gruncie termodynamiki.

Konwersatorium, semestr 3, 30 godzin, zaliczenie na ocenę
Dr inż. Józef Hurek

Warunki zaliczenia: zaliczenie minimum 50% sprawdzianów (kartkówek), odpowiedzi ustne studenta, wymagana regulaminem studiów obecność na zajęciach

Program konwersatorium pokrywa się z zagadnieniami wykładowymi. Obliczenia fizykochemiczne prowadzone będą z wykorzystaniem technologii informacyjnej (TI).

Laboratorium, semestr 3, 45 godzin, zaliczenie na ocenę
dr Małgorzata Pawełczak, dr Beata Gąsowska-Bajgier

Warunki zaliczenia: zaliczenie kolokwiów i pisemnych sprawozdań z przydzielonych ćwiczeń.

Ciepło spalania; Ciepło neutralizacji; Ciepło parowania cieczy; Lepkość cieczy – zależność od temperatury i składu; Pomiar napięcia powierzchniowego roztworów – izoterma nadmiarowa Gibbsa; Badanie adsorpcji kwasu octowego na węglu aktywnym z roztworu wodnego; Wyznaczanie masy cząsteczkowej polimeru metodą wiskozymetryczną; Widma elektronowe związków chemicznych; Badanie równowag fazowych w układzie trójskładnikowym; Ebuliometria; Pomiar energii aktywacji termistora; Chromatografia kolumnowa; Refraktometria.

Zalecana literatura:

Podręczniki:
1. K. Pigoń, Z. Ruziewicz; Chemia Fizyczna, Tom 1 podstawy fenomenologiczne, Tom 2 fizykochemia molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
2. Atkins P.W.; Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
3. Bielański A., Gumiński K., Kamieński B, Pigoń K., Sobczyk L. (red); Chemia fizyczna PWN Warszawa 1980
Zbiory zadań do ćwiczeń rachunkowych:
1. A.Kisza, P.Freundlich; Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004
2. Atkins P.W.; Zadania z chemii fizycznej, PWN Warszawa 2001
3. Adamson A.W.; Zadania z chemii fizycznej; PWN Warszawa 1978
4. Kisieleva E.W., Karietnikow G.S., Kudriaszow I.W., Zbiór zadań z chemii fizycznej
z przykładami; PWN Warszawa 1971
Zastosowanie metod numerycznych do obliczeń fizykochemicznych:
1. Ufnalski W., Mądry K.; Excel dla chemików i nie tylko; WNT Warszawa 2000
2. S. Koter, A. Warszawski; Mathematica w przykładach dla chemików; Wydawnictwo UMK, Toruń 2001
Obcojęzyczna:
1. De Levie R.; Principles of Quantitative Chemical Analysis; The McGraw-Hill Companies, Inc. 1997
2. Gerd Wedler; Lehrbuch der Physikalischen Chemie; wyd.5 WILEY-VCH 2004

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close