Aparatura

Wykaz ważniejszej aparatury naukowo-badawczej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego


 

 

Lp. Nazwa aparatu, typ, rok produkcji Zastosowanie Adres Osoba obsługująca i/lub nadzorująca korzystanie z aparatu
1 Aparat Karla Fischera do oznaczania wody, Mettler DL 35, 1999 Oznaczanie zawartości wody w próbkach organicznych (rozpuszczalniki, polimery, benzyny, żywność) Katedra Chemii Analitycznej

 Dr  K. Pokajewicz

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

2 Chromatograf gazowy z integratorem, HP 5890 ser. II,1992 Analiza złożonych mieszanin lotnych związków organicznych Katedra Chemii Analitycznej

Dr M. Białoń

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

3 Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS), HP 5890/2, 1997 Analiza i identyfikacja składników złożonych mieszanin lotnych związków organicznych, w tym substancji naturalnych i ich metabolitów Katedra Chemii Analitycznej

Dr M. Białoń,   Dr hab. I. Jasicka-Misiak, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

4 Koncentrator próbek w atmosferze azotu RapidVap Vertex firmy Labconco Corporation, 2013 Zatężanie próbek o małej objętości Katedra Chemii Analitycznej

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

5 Wysokosprawny chromatograf cieczowy Varian Polaris, z dwufalowym detektorem UV-Vis w zakresie 190–900 nm, 2004 Rozdział chromatograficzny, analiza związków biologicznie aktywnych i ich metabolitów Katedra Chemii Analitycznej

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

6 Spektrofotometr UV-VIS, UNICAM UV 310 1999 Badania spektralne w zakresie UV-VIS Katedra Chemii Analitycznej

Dr G. Dyrda

 

7

 System do równoległego odparowywania próbek

2016

Przygotowanie ekstraktów roślinnych, żywności do analizy Katedra Chemii Analitycznej Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO
8 Automatyczny, niskociśnieniowy ekstraktor SPE do fazy stałej GILSON GX-271 ASPEC, 2013 Ekstrakcja, oczyszczanie i zatężanie śladowych substancji z próbek o złożonym składzie matrycy stosując ekstrakcję do fazy stałej. Katedra Chemii Analitycznej

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

9 Chromatograf gazowy z detektorem masowym    (GCMS ); typ TriPlus, Trace GC Utlra, ITQ 1100 i Focus GC; 2009 Analiza jakościowa i ilościowa związków wchodzących w skład rozdzielanych chromatograficznie mieszanin. Próbki do analiz to próbki środowiskowe, izolaty produktów naturalnych, intermediaty oraz produkty reakcji chemicznych. Pracownia wydziałowa

Dr M. Białoń,          Dr I. Jasicka-Misiak, prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

10 Elektroforeza kapilarna z detektorem DAD, Beckman PA800plus, 2013 Oznaczanie związków organicznych i nieorganicznych w różnych matrycach Katedra Chemii Analitycznej

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

11 Elektroforeza kapilarna z detektorami UV-VIS, PDA oraz LIF, Beckman PA800plus, 2010 Oznaczanie ksenobiotyków, w tym leków oraz produktów naturalnych w próbkach o złożonym składzie matrycy, w tym płynów fizjologicznych i żywności. Rozdział enancjomerów i określanie czystość optycznej. Katedra Chemii Analitycznej

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

12 Spektrometr mas micrOTOF – QII z jonizacją ESI i APCI sprzężony z chromatografem cieczowym (LC-MS), Bruker Daltonik GmbH i Dionex 2011 Oznaczanie i identyfikacja związków organicznych, w tym leków i ich metabolitów Pracownia wydziałowa

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

13 Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem z matryca diodową, Ultimate 3000, Dionex, 2008 Rozdział chromatograficzny związków organicznych Katedra Chemii Analitycznej

Dr hab. A. Poliwoda, Prof. UO

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

14 Spektrofotometr JASCO 670 UV-Vis-NIR z kulą całkującą, 2010 Badania spektralne w zakresie UV-Vis-NIR (roztwory, substancje stałe), badanie kinetyki reakcji, analiza ilościowa Katedra Chemii Analitycznej Dr G. Dyrda
Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek
15 Spektrofotometr JASCO 650 UV-Vis, 2010 Badania spektralne w zakresie UV-Vis, badanie kinetyki reakcji, analiza ilościowa Katedra Chemii Analitycznej Dr G. Dyrda
Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek
16 Spektrofotometr VIS-METREK SP-830, 1999 Badania spektralne w zakresie VIS Katedra Chemii Analitycznej Dr. G. Dyrda
17 SpektrometrUV/VIS/NIR Jasco V-570 PC z przystawką temperaturową , 2005 Pomiary elektronowych widm absorpcyjnych kompleksów metali przejściowych w roztworach Katedra Chemii Analitycznej Dr. G. Dyrda
18 Dyfraktometr rentgenowski “Xcalibur” firmy Oxford Diffraction wyposażony w przystawkę niskotemperaturową umożliwiającą pomiary w zakresie 80–370 K, 2001 Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski wyposażony w kamerę CCD. Umożliwia znaczne przyspieszenie procesu pomiarowego w porównaniu do tych wykonywanych za pomocą licznika scyntylacyjnego, posiada zwiększoną czułość oraz umożliwia obserwacje obszaru dyfrakcyjnego pomiędzy węzłami sieci odwrotnej. Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Dr hab. K.Ejsmont, Prof. UO
18 Mikroskop polaryzacyjny Zeiss Jenapol z przystawką niskotemperaturową Linkama, 2001 Umożliwia obserwacje mikroskopowe w świetle spolaryzowanym próbek substancji chemicznych, minerałów i materiałów biologicznych w zakresie temperatur 80–600 K. Mikroskop wyposażony jest w kamerę CCD sprzężoną z komputerem, umożliwiającą rejestrację obrazów oraz ich zmian przy użyciu komputera PC. Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Dr hab. K.Ejsmont, Prof. UO
19 Spetrometr NMR Bruker Ultrashield 400 MHz, 2005

Analiza struktur związków organicznych,

Badanie kinetyki reakcji,

Badania metabolomiczne

Opolskie laboratorium badań strukturalnych

Pracownia wydziałowa Spektroskopii NMR, sala 5

Dr M. Szpak

 

Prof. dr hab. T. Kupka

 

Prof. dr hab. J. Lipok

 

Prof. dr hab. inż. P. Wieczorek

20 Spektrometr podczerwieni, PU 9804, 1990 Wykonywanie widm FT-IR dla próbek w fazie stałej, ciekłej i gazowej Pracownia wydziałowa Mgr M. Grzymek
21 Spektrometr FTIR Nicolet Nexus, 2002 Wykonywanie widm FT-IR dla próbek w fazie stałej, ciekłej i gazowej Pracownia wydziałowa Mgr M. Grzymek
22 System do analizy termicznej, TGA 2050, oraz DSC 2010 z przystawkami firmy Mettler Toledo, 2013 Określanie właściwości termicznych materiałów, w tym temperatury i ciepła przemian fazowych, odporności termicznej, termicznego rozkładu substancji i in. Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Mgr B. Sacher-Majewska,

Prof. dr hab. inż. K.Czaja

23 Wytłaczarka jednoślimakowa W25/30D, produkcji METALCHEM Toruń, wyposażona w wymienną dyszę otworową oraz szczelinową do otrzymywania granulatu lub folii polimerowej, 1999 Otrzymywanie granulatu lub folii polimerowej (szer. 10 cm). Modyfikacja chemiczna i fizyczna polietylenu oraz polipropylenu Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

24 Mikrowytłaczarka laboratoryjna firmy Zamak, Typ IM-15
Rok 2011
Otrzymywanie mieszanek polimerowych metodą wytłaczania Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

25 Mikrowtryskarka laboratoryjna firmy Zamak,
Typ IMM-5
Rok 2011
Otrzymywanie mieszanek polimerowych metodą wtrysku Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

26 XENOTEST, Alpha LM High Energy, 1998 Badanie odporności materiałów, głównie polimerów, na oddziaływanie światła (fotodegradacja) i warunków klimatycznych. Przyspieszone testy laboratoryjne. Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Mgr D. Sobków,

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

27 Wezerometr Ci4000, 2013 Komora do badań starzenia materiałów, głównie polimerowych, z lampą ksenonową chłodzoną wodą umożliwiający badania wg różnych norm Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Mgr D. Sobków,

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

28 Stacja poligonowa do badań odporności materiałów, głównie polimerów, na warunki atmosferyczne, 2001 Badanie odporności materiałów w naturalnych warunkach atmosferycznych. Stacja wyposażona w czujniki pomiaru natężenia promieniowania słonecznego w pełnym zakresie oraz UV, temperatury otoczenia i na powierzchni próbek oraz wilgotności powietrza. Dane rejestrowane i archiwizowane od 1.05.2001 roku. Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Mgr D. Sobków,

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

29 Młot do badań udarnościowych HIT50, Zwick/Roell, 2011 Oznaczanie udarności (odporności na uderzenie) próbek z karbem lub bez karbu metodami Charpy’ego w zakresie obciążeń 0,5–50 J oraz Izoda w zakresie obciążeń 2,75-22 J, a także zrywanie udarowe do 25 J Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Mgr D. Sobków

Mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab Prof.dr hab. inż. K.Czaja

30 Plastomer Aflow, Zwick/Roell,
typ BMF-005
rok 2011
Badanie właściwości reologicznych tworzyw Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab . inż. K.Czaja

31 Maszyna wytrzymałościowa badanie wytrzymałości na zerwanie oraz przebicie folii polimerowych Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

32 Ogrzewane prasy hydrauliczne Otrzymywanie z materiałów polimerowych folii i wyprasek o różnych grubościach stosowanych do przygotowywania kształtek do badań mechanicznych. Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr inż. M. Kullas

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

  Skaningowy mikroskop elektronowy SEM z przystawką EDS,
Hitachi TM 3000
Rok 2010
Zakres powiększeń 15 do 30.000 razy Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Dr hab. W. Ochędzan-Siodłak, prof. UO

Prof.dr hab. inż. K.Czaja

33 Aparat do preparatywnego frakcjonowania PREP mc2. Aparat umożliwia preparatywne frakcjonowanie poliolefin w zależności od składu w dwu wariantach, tj. przez rozpuszczanie (metoda TREF) i wytrącanie (metoda CRYSTAF) oraz w zależności od masy molowej w układzie rozpuszczalnik/nierozpuszczalnik Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Dr hab. M. Białek, prof. UO
34 Zestawy do badań polimeryzacji głównie związków winylowych, Zestawy umożliwiające pracę pod ciśnieniem atmosferycznym i podwyższonym (do 0,1MPa) wyposażone w reaktory metalowe i szklane różnych objętości. Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Dr hab. M. Białek, prof. UO,

Dr hab. W. Ochędzan-Siodłak,

Dr P.  Groch

 

35
Reometr Ta Instrument Discovery HR20
Rok produkcji: 2020
Reometr rotacyjno-oscylacyjny pozwala na określenie właściwości lepko-sprężystych substancji o różnych stanach skupienia od cieczy do ciała stałego w zależności od naprężenia, częstotliwości ścinania oraz temperatury.  Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

dr Paweł Groch

dr Kornelia Bosowska

36 Termocykler Eppendorf Personal, 2006 Aparat do prowadzenia reakcji PCR Katedra Chemii Organicznej i Biochemii dr hab. H. Wojtasek, prof. UO
37 Schładzacz zanurzeniowy Julabo FT902, 2011 Urządzenie do prowadzenia reakcji w niskich temperaturach (do -90°C) Katedra Chemii Organicznej i Biochemii Dr inż. B. Frąckowiak-Wojtasek
38 Spektrofotometr CARY 100; UV-VIS dwuwiązkowy z przystawką Peltiera w zakresie 0-100 oC, 2005 Badania spektralne w zakresie UV-VIS Zakład Chemii Fizycznej Dr hab. M. Pawełczak, prof. UO
39 Spektrofotometr UV-VIS, M 40, 1980 Badania spektralne w zakresie UV-VIS Zakład Chemii Fizycznej Dr hab. M. Pawełczak, Prof. UO
40 Wirówka preparatywna z chłodzeniem Sorvall Evolution RC (Thermo Scientific), 2011 Wirowanie próbek o objętości od kilkuset mililitrów do 6 litrów, z szybkością do 26 000 rpm Katedra Chemii Organicznej i Biochemii Dr B. Gąsowska-Bajger, dr hab. M. Pawełczak, prof. UO
41 Wirówka półpreparatywna z chłodzeniem Eppendorf 5810R, 2006 Wirowanie próbek o objętości od kilkudziesiąt do kilkuset mililitrów, z szybkością do 14 000 rpm Katedra Chemii Organicznej i Biochemii Mgr A. Rohn, Dr B. Gąsowska-Bajger, dr hab. H. Wojtasek, prof. UO
42 Wysokosprawny chromatograf cieczowy, Dionex UltiMate 3000 z detektorem diodowym UV-Vis 190-800nm, 2011 Rozdział chromatograficzny substancji wykazujących absorbancję w zakresie      190–800 nm Katedra Chemii Organicznej Dr inż. B. Frąckowiak-Wojtasek
43 liofilizator Labconco FreeZone 2.5, 2005 Usuwanie rozpuszczalników (głównie wody) z próbek zamrożonych Katedra Chemii Organicznej i Biochemii Dr B. Gąsowska-Bajger, dr hab. H. Wojtasek, prof. UO
44 Spectrofotometr UV-Vis Hitachi U 2810, 2007 Badanie kinetyki reakcji enzymatycznej oraz procesów biodegracji ksenobiotyków fosforoorganicznych Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej

Dr hab. I. Jasicka-Misiak, prof. UO

Prof. dr hab. J. Lipok

45 Uniwersalny mikroskop badawczy Olympus CX41, 2003 Oznaczanie i obserwacja mikroorganizmów i komórek linii komórkowych Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej

Dr D. Wieczorek

Prof. dr hab. J. Lipok

46 Mikroskop odwrócony z przystawką do fluorescencji i kontrastem fazowym OptaTech, 2012 Oznaczanie i obserwacja mikroorganizmów i komórek linii komórkowych Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej

Dr hab. I. Jasicka-Misiak, prof. UO

Prof. dr hab. J. Lipok

47

Autoklaw próżniowy

2012

Sterylizacja z suszeniem w próżni Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej Dr D. Wieczorek Prof. dr hab. J. Lipok
48

Fotobioreaktor laboratoryjny „Solaris” z dedykowanym systemem oświetlenia „Elara”

2012

Prowadzenie hodowli organizmów fotoautotroficznych Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej Dr D. Wieczorek Prof. dr hab. J. Lipok
49

Homogenizer ultradźwiękowy

Hielsher UP200T

2013

Destrukcja ścian i błon komórkowych, ujednorodnianie faz składowych matryc biologicznych Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej Dr D. Wieczorek Prof. dr hab. J. Lipok
50

Spektrofotometr RayLeigh UV-2601

2014

Badanie kinetyki reakcji enzymatycznej oraz przebiegu procesów biotransformacji proleków, nutraceutyków i  ksenobiotyków Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej

Dr hab. I. Jasicka-Misiak, prof. UO

Prof. dr hab. J. Lipok

51

Wirówka MPW 260R

z chłodzeniem

2014

Przygotowanie próbek biologicznch Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej Dr D. Wieczorek Prof. dr hab. J. Lipok
52

Zestaw PuriFlesh „Interchim” do chromatografii preparatywnej typu Flesh

2015

Rozdzielanie, oczyszczanie i wyodrębnianie składników mieszanin poreakcyjnych oraz ekstraktów Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej/Katedra Chemii Analitycznej

 

Prof. dr hab. J. Lipok

Prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

53  Zestaw do wysokorozdzielczej chromatografii cienkowarstwowej HPTLC 2016 Rozdział i analiza bioaktywnych składników leków, leków roślinnych, żywności Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej

Dr hab. I. Jasicka-Misiak, prof. UO

 

54 Komora laminarna Esco, 2009 Praca z mikroorganizmami i liniami komórkowymi w warunkach aseptycznych Katedra Farmacji i Chemii  Ekologicznej Dr D. Wieczorek Prof. dr hab. J. Lipok

 

Sprzęt laboratoryjny

Poza aparaturą wymienioną w powyższym spisie, Wydział Chemii UO dysponuje pomniejszym sprzętem laboratoryjnym, znajdującym się na wyposażeniu poszczególnych pracowni badawczych i dydaktycznych. Do tego sprzętu laboratoryjnego należą: wagi laboratoryjne techniczne i analityczne, wyparki próżniowe, wirówki, pompy próżniowe, aparaty do pomiaru temperatury topnienia, refraktometry Abbe’go, wiskozymetry, piece, lampy UV, lampy bakteriologiczne, łaźnie, termostaty, kriostaty, chłodziarki, zamrażarki, wymrażarki, wstrząsarki, wibratory, homogenizatory, myjki ultradźwiękowe, suszarki, pompy strzykawkowe, pH-metry, mętnościomierz, konduktometry, mieszadła magnetyczne i mechaniczne, czasze grzejne, mikropipety, polarografy, młynki, komory badań, systemy do pracy pod próżnią i w warunkach beztlenowych, komory typu gloves-box.

Opole, 27.10.2020 r.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close