Aparatura

Wykaz ważniejszej aparatury naukowo-badawczej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego


 

 

Lp. Nazwa aparatu, typ, rok produkcji Zastosowanie Adres Osoba obsługująca i/lub nadzorująca aparat
1.

Spetrometr NMR Bruker

Ultrashield 400 MHz

Rok produkcji: 2005

Analiza struktur związków organicznych, Badanie kinetyki reakcji, Badania metabolomiczne. Badania jakościowe i ilościowe, głównie związków organicznych w formie roztworów. Analiza związków biologicznie czynnych, nowej generacji leków, proleków, pomiary płynów ustrojowych, przebiegu i kinetyki reakcji oraz  struktury polimerów. Rejestracja widm jednowymiarowych: 1H, 13C, 15N, 31P i dwuwymiarowych m.in: COSY, HMBC, HMQC, HSQC, NOESY, TOCSY

Opolskie laboratorium badań strukturalnych. Pracownia

Spectroskopii

NMR

dr hab. Jacek Lipok, prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek, dr hab., T. Kupka, dr D. Wieczorek
2.

Spektrofotometr dwuwiązkowy JASCO V-730 UV-Vis, automatyczny termostatowany zmieniacz kuwet, oprogramowanie Spectra

Manager II i VWPN-952)

Rok produkcji: 2016

Badanie kinetyki reakcji enzymatycznych, oznaczanie stężenia białek i kwasów, badania spektralne w zakresie UV-Vis. Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego dr hab. Małgorzata Pawełczak
3.

Spektrofotometr RayLeigh UV2601

Rok produkcji: 2014

Badanie kinetyki reakcji enzymatycznej oraz przebiegu procesów biotransformacji proleków, nutraceutyków i ksenobiotyków. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej dr hab. Jacek Lipok
4.

Spektrofotometr JASCO 650

UV-Vis

Rok produkcji: 2010

Badania spektralne w zakresie UV-Vis, badanie kinetyki reakcji, analiza jakościowa i ilościowa. Zakład Chemii Ogólnej dr Gabriela Dyrda, dr hab. inż. Rudolf Słota
5.

Spektrofotometr JASCO 670

UV-Vis-NIR z kulą całkującą, Rok produkcji: 2010

Badania spektralne w zakresie UV-Vis-NIR (roztwory, substancje stałe), badanie kinetyki reakcji, analiza jakościowa i ilościowa. Zakład Chemii Ogólnej dr Gabriela Dyrda,  dr hab. inż. Rudolf Słota
6.

Spectrofotometr UV-Vis Hitachi

U 2810

Rok produkcji: 2007

 Badanie kinetyki reakcji enzymatycznej oraz procesów biodegracji ksenobiotyków fosforoorganicznych. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej dr hab. Jacek Lipok
7.

Spektrofotometr CARY 100; UV-VIS dwuwiązkowy z przystawką Peltiera w zakresie

0-100oC

Rok produkcji: 2005

Badanie kinetyki reakcji enzymatycznych; Badania spektralne w zakresie   UV-VIS. Zakład Chemii Fizycznej  i Modelowania Molekularnego dr hab. Małgorzata Pawełczak
8. Spektrometr UV/VIS/NIR Jasco  V-570 PC z przystawką temperaturową Rok produkcji: 2005 Badania spektralne w zakresie  UV-VIS. Oznaczanie zawartości substancji organicznych i metaloorganicznych w rozpuszczalnikach organicznych lub w wodzie. Badanie próbek w postaci ciekłej, w tym produktów reakcji biochemicznych. Badanie migracji do płynów modelowych symulujących żywność oraz emisji do atmosfery śladowych  ilości substancji z wyrobów polimerowych. Katedra Chemii Nieorganicznej dr hab. Rudolf Słota
9. Spektrofotometr UV-VIS, UNICAM UV 310, zakres
190 – 1100nm

Rok produkcji: 1999

Badania spektralne w zakresie UV-VIS. Oznaczanie zawartości substancji organicznych w rozpuszczalnikach organicznych lub w wodzie. Badanie próbek w postaci ciekłej, w tym produktów reakcji biochemicznych. Badanie migracji do płynów modelowych symulujących żywność oraz emisji do atmosfery śladowych ilości substancji z wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych. Zakład Chemii Ogólnej

dr Gabriela Dyrda,

dr hab. inż. Rudolf Słota

10.

Spektrometr FTIR Nicolet

Nexus

Rok produkcji: 2002

Wykonywanie widm FT-IR dla próbek w fazie stałej, ciekłej i gazowej. Pracownia wydziałowa mgr Marek Grzymek
11.

Spektrometr FTIR Nicolet 6700

Thermo Scientific

Rok produkcji: 2010

Wykonywanie widm FT-IR dla próbek w fazie stałej, ciekłej i gazowej. Pracownia wydziałowa mgr Marek Grzymek
12.

Spektrometr podczerwieni, PU

9804

Rok produkcji: 1990

Wykonywanie widm FT-IR dla próbek w fazie stałej, ciekłej i gazowej. Pracownia wydziałowa mgr Marek Grzymek
13.

Dyfraktometr rentgenowski

„Xcalibur” firmy Oxford Diffraction z przystawką niskotemperaturową umożliwiającą pomiary w zakresie 80–370 K Rok produkcji: 2001

Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski o geometrii Kappa, wyposażony w kamerę CCD. Umożliwia znaczne przyspieszenie procesu pomiarowego w porównaniu do tych wykonywanych za pomocą licznika scyntylacyjnego, posiada zwiększoną czułość oraz umożliwia obserwacje obszaru dyfrakcyjnego pomiędzy węzłami sieci odwrotnej. Badanie struktury krystalicznej i molekularnej ciał stałych, obejmujące wyznaczanie parametrów komórki elementarnej sieci krystalicznej oraz badanie przemian fazowych indukowanych zmianą temperatury. Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej dr hab. Krzysztof Ejsmont
14.

Spektrometr mas micrOTOF – QII z jonizacją ESI i APCI sprzężony z chromatografem cieczowym (LC-MS), Bruker

Daltonik GmbH i Dione

Rok produkcji: 2011

Oznaczanie i identyfikacja związków organicznych w tym leków i ich metabolitów. Pracownia wydziałowa

dr Anna Poliwoda,

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

15.

Chromatograf gazowy z detektorem masowym (GC-

MS ); typ TriPlus, Trace GC Utlra, ITQ 1100 i Focus GC; z przystawką Headspace Rok produkcji: 2009

Analiza jakościowa i ilościowa związków wchodzących w skład rozdzielanych chromatograficznie mieszanin. Próbki do analiz to próbki środowiskowe, izolaty produktów naturalnych, intermediaty oraz produkty reakcji chemicznych i biochemicznych. Pracownia wydziałowa

dr Marieta Białoń, dr Izabela JasickaMisiak,

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

16. Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS), HP 5890/2 Rok produkcji: 1997 Analiza jakościowa i ilościowa lotnych związków organicznych i ich pochodnych wchodzących w skład rozdzielanych chromatograficznie mieszanin Próbki do analiz to próbki środowiskowe, izolaty produktów naturalnych, intermediaty oraz produkty reakcji chemicznych i biochemicznych. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr Marietta Białoń,  dr Izabela JasickaMisiak,

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

17.

Wysokosprawny chromatograf cieczowy, Dionex UltiMate 3000 z detektorem diodowym

UV-Vis 190–800nm

Rok produkcji: 2011

Analiza i rozdział mieszanin związków organicznych, w tym mieszanin poreakcyjnych, określanie czystości związków oraz przebiegu reakcji enzymatycznych. Zakład Chemii Organicznej i Biochemii dr hab. Dawid Siodłak
18.

Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem z matrycą diodową, Ultimate

3000, Dione

Rok produkcji: 2008

Rozdział chromatograficzny związków organicznych. Analiza i rozdziałsubstancji organicznych. Oznaczanie poziomu ksenobiotyków. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr Anna Poliwoda,

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

18.

Wysokosprawny chromatograf cieczowy Varian Polaris, z dwufalowym detektorem UVVis w zakresie 190–900 nm,

Rok produkcji: 2004

Rozdział chromatograficzny. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr Anna Poliwoda,

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

19.

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM z przystawką

EDS, Hitachi TM 3000

Rok produkcji: 2010

Możliwość obrazowania powierzchni próbek przewodzących oraz nieprzewodzących (zakres powiększeń 15 do 30.000 razy) z wykorzystaniem elektronów wtórnych (SE); tryb niskiej próżni umożliwia obrazowanie powierzchni materiałów nieprzewodzących. Mikroskop może być wykorzystany jako mikrosonda rentgenowska; możliwość wykonania analizy lokalnej składu chemicznego mapowania oraz rozkładu liniowego pierwiastków.

Katedra

Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

dr Katarzyna Dziubek,

prof. dr hab. Krystyna Czaja

20. Mikroskop odwrócony z przystawką do fluorescencji i kontrastem fazowym OptaTech  Rok produkcji: 2012 Oznaczanie i obserwacja mikroorganizmów i komórek linii komórkowych. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej dr hab. Jacek Lipok
21. Uniwersalny mikroskop badawczy Olympus CX41 Rok produkcji: 2003 Oznaczanie i obserwacja mikroorganizmów i komórek linii komórkowych. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej dr hab. Jacek Lipok
22. Mikroskop polaryzacyjny Zeiss Jenapol z przystawką niskotemperaturową Linkami Rok produkcji: 2001 Umożliwia obserwacje mikroskopowe w świetle spolaryzowanym próbek substancji chemicznych, minerałów i materiałów biologicznych w zakresie temperatur 80–600 K. Mikroskop wyposażony jest w kamerę CCD sprzężoną z komputerem, umożliwiającą rejestrację obrazów oraz ich zmian przy użyciu komputera PC. Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej dr hab. Krzysztof Ejsmont
23.

Zestaw do elektroforezy SDS,

Mini-Protean Tetra Cell

(BIORAD)

Rok produkcji: 2016

Elektroforeza. Sprawdzanie czystości białek, mas cząsteczkowych Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego dr hab. Małgorzata Pawełczak
24.

Elektroforeza kapilarna z detektorem DAD, Beckman

PA800plus

Rok produkcji: 2013

Oznaczanie związków organicznych i nieorganicznych w różnych matrycach. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr Anna Poliwoda,

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

25. Elektroforeza kapilarna z detektorami UV-VIS, PDA oraz LIF, Beckman PA800plus Rok produkcji: 2010 Oznaczanie ksenobiotyków, w tym leków oraz produktów naturalnych w próbkach o złożonym składzie matrycy, w tym płynów fizjologicznych i żywności. Rozdział enancjomerów i określanie czystość optycznej. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr Anna Poliwoda,

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

26. Elektroforeza kapilarna, Analiza i oznaczanie związków organicznych i ich czystości optycznej. Katedra Chemii dr Anna Poliwoda,
  Beckman P/ACE 5000 Rok produkcji: 1998   Analitycznej i Ekologicznej prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
27. Komora laminarna Esico Rok produkcji: 2009 Praca z mikroorganizmami i liniami komórkowymi w warunkach aseptycznych Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej dr hab. Jacek Lipok
28. Fotobioreaktor laboratoryjny Solaris z dedykowanym systemem oświetlenia Elara Rok produkcji: 2012 Prowadzenie hodowli organizmów fotoautotroficznych Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej dr hab. Jacek Lipok
29. Liofilizator Labconco Rok produkcji: 2005 Przygotowanie próbek środowiskowych i biologicznych do dalszych analiz. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

tech. Alicja

Nadzikiewicz-Szpon, dr hab. Jacek Lipok

30.

Homogenizer ultradźwiękowy

Hielsher UP200T

Rok produkcji: 2013

Destrukcja ścian i błon komórkowych, ujednorodnianie faz składowych matryc biologicznych. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej dr hab. Jacek Lipok
31.

Wirówka stołowa laboratoryjna

– Universal 320R z chłodzeniem, rotor kątowy 1620A wraz wkładką 6miejscową oraz rotor kątowy

1420;  Hettich

Rok produkcji: 2014

Wirowanie próbek w zadanej temperaturze z zakresu od –20 do 40°C Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego dr hab. Małgorzata Pawełczak
32. Wirówka MPW 260R z chłodzeniem Rok produkcji: 2014 Przygotowanie próbek biologicznych z zachowaniem aktywności enzymatycznej. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej dr hab. Jacek Lipok
33. System do chromatografii NGC BIORAD z detektorem UV (280 nm) i konduktometrycznym Rok produkcji: 2016 Oczyszczanie białek, chromatografia kolumnowa Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego dr hab. Małgorzata Pawełczak
34.

Zestaw do wysokorozdzielczej chromatografii

cienkowarstwowej HPTLC Rok produkcji: 2016

Rozdział i analiza bioaktywnych składników leków, leków roślinnych, żywności. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej dr Izabela JasickaMisiak
35. System do równoległego odparowywania próbek Rok produkcji: 2016 Przygotowanie ekstraktów roślinnych, żywności do analizy. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej dr Izabela JasickaMisiak
36.

Automatyczny,

niskociśnieniowy ekstraktor SPE do fazy stałej GILSON GX271 ASPEC

Rok produkcji: 2013

Ekstrakcja, oczyszczanie i zatężanie śladowych substancji z próbek o złożonym składzie matrycy stosując ekstrakcję do fazy stałej. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr Anna Poliwoda,

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

37.

Koncentrator próbek azotowy RapidVap Vertex firmy

Labconco Corporation

Rok produkcji: 2013

Zatężanie próbek w obecności gazu inertnego, w warunkach przeciwutleniających. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr Izabela JasickaMisiak,

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

38. Autoklaw próżniowy, Fedegari Rok produkcji: 2012 Sterylizacja z suszeniem w próżni. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej dr hab. Jacek Lipok
39. Zestaw PuriFlesh „Interchim” do chromatografii preparatywnej typu Flesh Rok produkcji: 2015 Rozdzielanie, oczyszczanie i wyodrębnianie składników mieszanin poreakcyjnych oraz ekstraktów. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr hab. Jacek Lipok,

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

40. Wysokotemperaturowy chromatograf żelowy, Waters Alliance GPCV 2000, Rok produkcji: 2007 Wyznaczanie ciężarów cząsteczkowych i polidyspersji polimerów, głównie pololefin i polistyrenu.

Katedra

Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr Beata Mazoń, prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
41.

Aparat Karla Fischera do oznaczania wody, Mettler DL

35

Rok produkcji: 1999

Oznaczanie zawartości wody w próbkach organicznych (rozpuszczalniki, polimery, benzyny, żywność) Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr Anna Poliwoda,

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

42. System do analizy termicznej, TGA 2050, oraz DSC 2010 z przystawkami, Rok produkcji: 1995-1999 Określanie właściwości termicznych materiałów, w tym temperatury i ciepła przemian fazowych, odporności termicznej, termicznego rozkładu substancji i in. Pracownia wydziałowa

mgr Beata SacherMajewska,

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

43. Wezerometr Ci 4000, Atlas Rok produkcji: 2013

Badanie odporności materiałów, głównie  tworzyw sztucznych, na oddziaływanie światła (fotodegradacja) i warunków klimatycznych.

Przyspieszone testy laboratoryjne.

Katedra

Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr Arkadiusz Niemczyk

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

44.

Wytłaczarka jednoślimakowa

W25/30D, produkcji METALCHEM Toruń, wyposażona w wymienną dyszę otworową oraz szczelinową do otrzymywania granulatu lub folii polimerowej

Rok produkcji: 1999

Otrzymywanie granulatu lub folii polimerowej (szer. 10 cm).

Modyfikacja chemiczna i fizyczna tworzyw termoplastycznych.

Katedra

Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr Arkadiusz Niemczyk, prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
45.

XENOTEST, Alpha LM High

Energy

Rok produkcji: 1998

Badanie odporności materiałów, głównie polimerów, na oddziaływanie światła (fotodegradacja) i warunków klimatycznych. Przyspieszone testy laboratoryjne.

Katedra

Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr D. Sobków, prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
46.

Stacja poligonowa do badań odporności materiałów, głównie polimerów, na warunki

atmosferyczne Rok produkcji: 2001

Badanie odporności materiałów w naturalnych warunkach atmosferycznych. Stacja wyposażona w czujniki pomiaru natężenia promieniowania słonecznego w pełnym zakresie oraz UV, temperatury otoczenia i na powierzchni próbek oraz wilgotności powietrza. Dane rejestrowane i archiwizowane od 1.05.2001 roku.

Katedra

Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr Arkadiusz Niemczyk, prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
47.

Młot do badań udarnościowych

HIT50, Zwick/Roell

Rok produkcji: 2011

Oznaczanie udarności (odporności na uderzenie) materiałów próbek z karbem lub bez karbu metodami Charpy’ego w zakresie obciążeń 0,5– 50 J oraz Izoda w zakresie obciążeń 2,75–22 J, a także zrywanie udarowe do 25 J.

Katedra

Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr Arkadiusz Niemczyk

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

48.

Plastomer Aflow, Zwick/Roell, typ BMF-005, Rok produkcji:

2011

Badanie przetwarzalności termoplastycznych materiałów polimerowych.

Katedra

Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr Arkadiusz Niemczyk, prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
49.

Mikrowytłaczarka

dwuślimakowa, laboratoryjna firmy Zamak, Typ IM-15 Rok produkcji: 2011

Sporządzanie i pomiar właściwości reologicznych przetwarzanych mieszanek tworzyw termoplastycznych.

Katedra

Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr Arkadiusz Niemczyk, prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
50. Mikrowtryskarka laboratoryjna firmy Zamak, Typ IMM-5 Rok produkcji: 2011 Otrzymywanie metodą wtrysku  kształtek do badań właściwości materiałów polimerowych.

Katedra

Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr Arkadiusz Niemczyk, prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

Sprzęt laboratoryjny

Poza aparaturą wymienioną w powyższym spisie, Wydział Chemii UO dysponuje pomniejszym sprzętem laboratoryjnym, znajdującym się na wyposażeniu poszczególnych pracowni badawczych i dydaktycznych. Do tego sprzętu laboratoryjnego należą: wagi laboratoryjne techniczne i analityczne, wyparki próżniowe, wirówki, pompy próżniowe, aparaty do pomiaru temperatury topnienia, refraktometry Abbe’go, wiskozymetry, piece, lampy UV, lampy bakteriologiczne, łaźnie, termostaty, kriostaty, chłodziarki, zamrażarki, wymrażarki, wstrząsarki, wibratory, homogenizatory, myjki ultradźwiękowe, suszarki, pompy strzykawkowe, pH-metry, mętnościomierz, konduktometry, mieszadła magnetyczne i mechaniczne, czasze grzejne, mikropipety, polarografy, młynki, komory badań, systemy do pracy pod próżnią i w warunkach beztlenowych, komory typu gloves-box.

Opole, 30.10.2017 r.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close