Aparatura

Wykaz ważniejszej aparatury naukowo-badawczej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego


 

Lp.

Nazwa aparatu, typ, rok produkcji

Zastosowanie

Adres

Osoba obsługująca i/lub nadzorująca korzystanie z aparatu

1

Aparat Karla Fischera do oznaczania wody, Mettler DL 35, 1999

Oznaczanie zawartości wody w próbkach organicznych (rozpuszczalniki, polimery, benzyny, żywność)

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr Anna Poliwoda

prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

2

Chromatograf gazowy z integratorem, HP 5890 ser. II,1992

Analiza złożonych mieszanin lotnych związków organicznych

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr Marietta Białoń

prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

3

Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS), HP 5890/2, 1997

Analiza i identyfikacja składników złożonych mieszanin lotnych związków organicznych

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr Marietta Białoń, dr Izabela Jasicka-Misiak

prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

4

Dyfraktometr rentgenowski KUMA KM-4 wyposażony w przystawkę wysokotemperaturową umożliwiającą pomiary w zakresie 300-800 K, 1996

Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski o geometrii ? z licznikiem scyntylacyjnym. Badanie struktury krystalicznej i molekularnej ciał stałych

Zakład Krystalografii

dr hab. K.Ejsmont

5

Dyfraktometr rentgenowski “Xcalibur” firmy Oxford Diffraction wyposażony w przystawkę niskotemperaturową umożliwiającą pomiary w zakresie 80-370 K, 2001

Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski o geometrii ? wyposażony w kamerę CCD. Umożliwia znaczne przyspieszenie procesu pomiarowego w porównaniu do tych wykonywanych za pomocą licznika scyntylacyjnego, posiada zwiększoną czułość oraz umożliwia obserwacje obszaru dyfrakcyjnego pomiędzy węzłami sieci odwrotnej.

Zakład Krystalografii

dr hab. K.Ejsmont

6

Mikroskop polaryzacyjny Zeiss Jenapol z przystawką niskotemperaturową Linkama, 2001

Umożliwia obserwacje mikroskopowe w świetle spolaryzowanym próbek substancji chemicznych, minerałów i materiałów biologicznych w zakresie temperatur 80–600 K. Mikroskop wyposażony jest w kamerę CCD sprzężoną z komputerem, umożliwiającą rejestrację obrazów oraz ich zmian przy użyciu komputera PC.

Zakład Krystalografii

dr hab. K.Ejsmont

7

Elektroforeza kapilarna, Beckman P/ACE 5000, 1998

Analiza i oznaczanie związków organicznych i ich czystości optycznej

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej.

dr Anna Poliwoda

prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

8

Wysokosprawny chromatograf cieczowy Varian Polaris, z dwufalowym detektorem UV-Vis w zakresie 190-900 nm, 2004

Rozdział chromatograficzny

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr Anna Poliwoda

prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

9

Spektrofotometr UV-VIS, UNICAM UV 310 1999

Badania spektralne w zakresie UV-VIS

Zakład Chemii Ogólnej

dr G. Dyrda i dr hab. inż. R. Słota

10

Spektrofotometr UV-VIS, M 40, 1980

Badania spektralne w zakresie UV-VIS

Zakład Chemii Fizycznej

dr hab. M. Pawełczak

11

Spektrofotometr VIS-METREK SP-830, 1999

Badania spektralne w zakresie VIS

12

Spektrometr podczerwieni, PU 9804, 1990

Wykonywanie widm FT-IR dla próbek w fazie stałej, ciekłej i gazowej

pracownia wydziałowa

dr M. Sudoł i mgr M. Grzymek

13

Spektrometr FTIR Nicolet Nexus, 2002

j/w

pracownia wydziałowa

dr M. Sudoł i mgr M. Grzymek

14

System do analizy termicznej, TGA 2050, oraz DSC 2010 z przystawkami, 1995-1999

Określanie właściwości termicznych materiałów, w tym temperatury i ciepła przemian fazowych, odporności termicznej, termicznego rozkładu substancji i in.

pracownia wydziałowa

mgr B. Sacher-Majewska, prof.dr hab. inż. K.Czaja

15

Wysokosprawny chromatograf cieczowy, Beckman HPLC, 1991

Rozdział chromatograficzny substancji wykazujących absorbancję w zakresie 190–600 nm

Zakład Chemii Organicznej

mgr J. Tarnawski

16

Wysokotemperaturowy chromatograf żelowy, Waters Alliance GPCV 2000, 2007

Wyznaczanie ciężarów cząsteczkowych i polidyspersji polimerów, głównie pololefin i polistyrenu

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr B. Mazoń, prof.dr hab. inż.K.Czaja

17

Wytłaczarka jednoślimakowa W25/30D, produkcji METALCHEM Toruń, wyposażona w wymienną dyszę otworową oraz szczelinową do otrzymywania granulatu lub folii polimerowej, 1999

Otrzymywanie granulatu lub folii polimerowej (szer. 10 cm). Modyfikacja chemiczna i fizyczna polietylenu oraz polipropylenu

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr D. Sobków, prof.dr hab. inż. K.Czaja

18

XENOTEST, Alpha LM High Energy, 1998

Badanie odporności materiałów, głównie polimerów, na oddziaływanie światła (fotodegradacja) i warunków klimatycznych. Przyspieszone testy laboratoryjne.

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr D. Sobków, prof.dr hab. inż. K.Czaja

19

Stacja poligonowa do badań odporności materiałów, głównie polimerów, na warunki atmosferyczne, 2001

Badanie odporności materiałów w naturalnych warunkach atmosferycznych. Stacja wyposażona w czujniki pomiaru natężenia promieniowania słonecznego w pełnym zakresie oraz UV, temperatury otoczenia i na powierzchni próbek oraz wilgotności powietrza. Dane rejestrowane i archiwizowane od 1.05.2001 roku.

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr D. Sobków, prof.dr hab. inż. K.Czaja

20

Spetrometr NMR Bruker Ultrashield 400 MHz, 2005

Widma NMR

Pracownia Spectroskopii NMR, sala 5

dr hab.T. Kupka
dr D. Wieczorek

21

SpektrometrUV/VIS/NIR Jasco V-570 PC z przystawką temperaturową , 2005

Pomiary elektronowych widm absorpcyjnych kompleksów metali przejściowych w roztworach

KatedraChemii Nieorganicznej

dr hab. K.Kurzak

22

Spektrofotometr CARY 100; UV-VIS dwuwiązkowy z przystawką Peltiera w zakresie 0-100 oC, 2005

Badania spektralne w zakresie UV-VIS

Zakład Chemii Fizycznej

dr hab. M. Pawełczak

23

Chromatograf gazowy z detektorem masowym (GCMS ); typ TriPlus, Trace GC Utlra, ITQ 1100 i Focus GC; 2009

Analiza jakościowa i ilościowa związków wchodzących w skład rozdzielanych chromatograficznie mieszanin. Próbki do analiz to próbki środowiskowe, izolaty produktów naturalnych, intermediaty oraz produkty reakcji chemicznych.

Wydział Chemii

dr M. Białoń, dr Izabela Jasicka-Misiak

prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

24

Elektroforeza kapilarna z detektorami UV-VIS, PDA oraz LIF, Beckman PA800plus, 2010

Oznaczanie ksenobiotyków oraz produktów naturalnych w próbkach o złożonym składzie matrycy. Rozdział enancjomerów i określanie czystość optycznej.

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr A. Poliwoda

prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

25

Spektrometr mas micrOTOF – QII z jonizacją ESI i APCI sprzężony z chromatografem cieczowym (LC-MS), Bruker Daltonik GmbH i Dionex 2011

Oznaczanie i identyfikacja związków organicznych

Wydział Chemii, Oleska 48, Opole

dr A. Poliwoda

prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

26

Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem z matryca diodową, Ultimate 3000, Dionex, 2008

Rozdział chromatograficzny związków organicznych

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr A. Poliwoda

prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

27

Spektrofotometr JASCO 670 UV-Vis-NIR z kulą całkującą, 2010

Badania spektralne w zakresie UV-Vis-NIR (roztwory, substancje stałe), badanie kinetyki reakcji, analiza ilościowa

Z-d Chemii Ogólnej

dr Gabriela Dyrda
dr hab. inż. Rudolf Słota

28

Spektrofotometr JASCO 650 UV-Vis, 2010

Badania spektralne w zakresie UV-Vis, badanie kinetyki reakcji, analiza ilościowa

Z-d Chemii Ogólnej

dr Gabriela Dyrda
dr hab. inż. Rudolf Słota

29

Młot do badań udarnościowych HIT50, Zwick/Roell, 2011

Oznaczanie udarności (odporności na uderzenie) próbek z karbem lub bez karbu metodami Charpy’ego w zakresie obciążeń 0,5-50 J oraz Izoda w zakresie obciążeń 2,75-22 J, a także zrywanie udarowe do 25 J

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

mgr D.Sobków, dr Ł. Korach, prof.dr hab. inż. K.Czaja

30

Plastomer Aflow, Zwick/Roell,
typ BMF-005
rok 2011

Badanie właściwości reologicznych tworzyw

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

dr Ł. Korach
mgr D. Sobków, prof.dr hab. inż. K.Czaja

31

Mikrowytłaczarka laboratoryjna firmy Zamak,
Typ IM-15
Rok 2011

Otrzymywanie mieszanek polimerowych metodą wytłaczania

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

dr Ł. Korach
mgr D. Sobków, prof.dr hab. inż. K.Czaja

32

Mikrowtryskarka laboratoryjna firmy Zamak,
Typ IMM-5
Rok 2011

Otrzymywanie mieszanek polimerowych metodą wtrysku

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

dr Ł. Korach
mgr D. Sobków, prof.dr hab. inż. K.Czaja

33

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM z przystawką EDS,
Hitachi TM 3000
Rok 2010

Zakres powiększeń 15 do 30.000 razy

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

dr Ł. Korach
mgr D. Sobków, prof.dr hab. K.Czaja

34

Wysokosprawny chromatograf cieczowy, Dionex UltiMate 3000 z detektorem diodowym UV-Vis 190-800nm, 2011

Rozdział chromatograficzny substancji wykazujących absorbancję w zakresie 190–800 nm

Zakład Chemii Organicznej

mgr J. Tarnawski

35

Elektroforeza kapilarna z detektorem DAD, Beckman PA800plus, 2013

Oznaczanie związków organicznych i nieorganicznych w różnych matrycach

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr A. Poliwoda

prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

36

Automatyczny, niskociśnieniowy ekstraktor SPE do fazy stałej GILSON GX-271 ASPEC, 2013

Ekstrakcja, oczyszczanie i zatężanie śladowych substancji z próbek o złożonym składzie matrycy stosując ekstrakcję do fazy stałej.

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr A. Poliwoda

prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

37

Koncentrator próbek azotowy RapidVap Vertex firmy Labconco Corporation, 2013

Zatężanie próbek o małej objętości

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr I. Jasicka-Misiak

prof. dr hab. inż. P.Wieczorek

38

Komora laminarna Esco, 2009

Praca z mikroorganizmami

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr hab. Jacek Lipok

39

Liofilizator Labconco, 2005

Przygotowanie próbek środowiskowych i biologicznych do dalszych analiz

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

tech. Alicja Nadzikiewicz- Szpon, dr hab. Jacek Lipok

40

Spectrofotometr UV-Vis Hitachi U 2810, 2007

Badanie kinetyki reakcji enzymatycznej oraz procesów biodegracji ksenobiotyków fosforoorganicznych

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr hab. Jacek Lipok

41

Uniwersalny mikroskop badawczy Olympus CX41, 2003

Oznaczanie i obserwacja grzybów niższych

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr hab. Jacek Lipok

42

Mikroskop odwrócony z przystawką do fluorescencji i kontrastem fazowym OptaTech, 2012

Obserwacja mikroorganizmów

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr hab. Jacek Lipok

43

Autoklaw próżniowy

Sterylizacja z suszeniem w próżni

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr hab. Jacek Lipok

44

Fotobioreaktor laboratoryjny

Prowadzenie hodowli organizmów fotoautotroficznych

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

dr hab. Jacek Lipok

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close